1.
Er is een Zorginstituut Nederland, dat rechtspersoonlijkheid bezit.
2.
Het Zorginstituut is gevestigd in een door Onze Minister te bepalen plaats.
3.
Het Zorginstituut is belast met de taken die hem bij of krachtens wet of internationale overeenkomst zijn opgedragen.
4.
Het Zorginstituut wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.
5.
De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is op het Zorginstituut van toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk 2. De plicht tot het sluiten van een zorgverzekering
+ Hoofdstuk 3. De inhoud van de zorgverzekering
+ Hoofdstuk 4. De zorgverzekeraars
+ Hoofdstuk 5. Het Zorgverzekeringsfonds, de inkomensafhankelijke bijdrage, de rijksbijdragen en de belasting van gemoedsbezwaarden
- Hoofdstuk 6. Het Zorginstituut
+ Hoofdstuk 7. Gegevensverstrekking
+ Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
+ Hoofdstuk 9. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht