144 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet arbeid en zorg ; • b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; • c. uitkeringsgerechtigde: de werknemer en gelijkgestelde bedoeld in artikel 3:6 van de wet , de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 3:17 van de wet , alsmede de persoon aan wie ing... BWBR0020117
Artikel 2. De aanvraag van uitkering, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     De aanvraag van uitkering Artikel 2. De aanvraag van uitkering De aanvrager maakt met betrekking tot haar aanvraag voor toekenning van de uitkering gebruik van een daartoe door het UWV beschikbaar gesteld formulier. Het formulier is door de aanvrager ondertekend. BWBR0020117
Artikel 3. Bij de aanvraag over te leggen stukken, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     Bij de aanvraag over te leggen stukken Artikel 3. Bij de aanvraag over te leggen stukken • 1. De aanvrager voegt bij de aanvraag van uitkering in verband met adoptie of pleegzorg documenten waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of pleegzorg is of zal worden opgenomen en wanneer die opneming ter adoptie of pleegzorg heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. Bij de aanvraag vermeldt de aanvrager de datum waarop het verlof in... BWBR0020117
Artikel 4. De aanvrager stelt het UWV in staat controle uit te voeren, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     De aanvrager stelt het UWV in staat controle uit te voeren Artikel 4. De aanvrager stelt het UWV in staat controle uit te voeren De aanvrager zorgt er voor – voor zover dat in haar vermogen ligt – dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt te onderzoeken. BWBR0020117
Artikel 5. De verplichting om op het spreekuur te verschijnen, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     De verplichting om op het spreekuur te verschijnen Artikel 5. De verplichting om op het spreekuur te verschijnen • 1. De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts of de medewerker. • 2. Indien de aanvrager of de uitkeringsgerechtigde verhinderd is te voldoen aan een oproep als bedoeld in het eerste lid deelt zij dit onverwijld en uiterlijk 24 uur v... BWBR0020117
Artikel 6. Controle in verband met het recht op uitkering, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     Controle in verband met het recht op uitkering Artikel 6. Controle in verband met het recht op uitkering De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV of van een daartoe schriftelijk door of vanwege het UWV gemachtigd persoon om ten behoeve van de uitvoering van de wet : • a. mondeling of schriftelijk binnen twee weken inlichtingen te geven, tenzij het UWV een andere termijn bepaalt. In het geval d... BWBR0020117
Artikel 7. Wijziging van woon- of verblijfplaats, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     Wijziging van woon- of verblijfplaats Artikel 7. Wijziging van woon- of verblijfplaats De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde zijn verplicht onverwijld mededeling te doen van een wijziging van hun woon- of verblijfplaats. BWBR0020117
Artikel 8. Inwerkingtreding, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     Inwerkingtreding Artikel 8. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0020117
Artikel 9. Intrekking controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     Intrekking controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001 Artikel 9. Intrekking controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001 De Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2001 worden ingetrokken. BWBR0020117
Artikel 10. Citeertitel, Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006     Citeertitel Artikel 10. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006. BWBR0020117
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »