108 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 1 In deze nadere voorschriften wordt verstaan onder: • a. aan assurance verwante opdrachten: de aan assurance verwante opdrachten, bedoeld in de Verordening gedragscode ; • b. accountantskantoor: • – de organisatorische eenheid waarbij een registeraccountant werkzaam is of waaraan een registeraccountant verbonden is en waarbinnen één of meer registeraccoun... BWBR0027000
Artikel 2, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 2 • 1. Deze nadere voorschriften hebben uitsluitend betrekking op de interne beheersing ter zake van de door een accountantskantoor uitgevoerde aan assurance verwante opdrachten. • 2. Deze nadere voorschriften richten zich tot de dagelijks beleidsbepaler van een accountantskantoor. BWBR0027000
Artikel 3, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 3 • 1. Het accountantskantoor zorgt ervoor dat het risico van beroepsaansprakelijkheid van het accountantskantoor en van de bij hem werkzame of aan hem verbonden medewerkers en andere personen in redelijke mate is verzekerd. • 2. Het bestuur is bevoegd op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van het accountantskantoor ontheffing te verlenen van het bepaalde in het eerste l... BWBR0027000
Artikel 4, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 4 • 1. De op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid , te sluiten verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van een accountantskantoor en van de daarbij werkzame of daaraan verbonden medewerkers en andere personen voldoet ten minste aan de volgende eisen: • a. de verzekering wordt aangegaan met een verzekeraar van wie het aannemelijk is dat deze voldoet aan... BWBR0027000
Artikel 5, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 5 Het accountantskantoor regelt op adequate wijze de waarneming van de uitvoering van een door het accountantskantoor uitgevoerde aan assurance verwante opdracht in geval van ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid van de voor de opdracht eindverantwoordelijk professional. BWBR0027000
Artikel 6, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 6 Het accountantskantoor treft zodanige voorzieningen dat in geval van het overlijden van een bij hem werkzame of aan hem verbonden voor een opdracht eindverantwoordelijk professional een juiste afwikkeling van de aan assurance verwante opdrachten is gewaarborgd. BWBR0027000
Artikel 7, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 7 • 1. Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de uitvoering van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie te allen tijde plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van een eindverantwoordelijk professional. • 2. Het accountantskantoor ziet erop toe dat de eindverantwoordelijk professional de meded... BWBR0027000
Artikel 8, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 8 • 1. Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de documentatie ter zake van de door het accountantskantoor uitgevoerde aan assurance verwante opdrachten gedurende zeven jaar systematisch en vertrouwelijk wordt bewaard. • 2. Het accountantskantoor zorgt ervoor dat vanaf het moment dat het accountantskantoor ophoudt te bestaan aan deze verplichting blijvend kan worden voldaan. BWBR0027000
Artikel 9, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 9 Het accountantskantoor houdt bij de nakoming van het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 15 rekening met de aard en omvang van het accountantskantoor. BWBR0027000
Artikel 10, Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten     Artikel 10 Het accountantskantoor beheerst de kwaliteit van de door het kantoor uitgevoerde aan assurance verwante opdrachten. BWBR0027000
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »