1.618 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 160, 161, 162   »
Artikel 1, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 1 In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder: • – accountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep ; • – bedreiging: onaanvaardbaar risico dat de accountant zich niet houdt aan de fundamentele beginselen als gevolg van eigenbelang, zelftoetsing, belangenbehartiging, ... BWBR0034635
Artikel 2, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 2 Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: • a. professionaliteit; • b. integriteit; • c. objectiviteit; • d. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en • e. vertrouwelijkheid. BWBR0034635
Artikel 3, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 3 • 1. Het in artikel 2 genoemde fundamentele beginsel professionaliteit is van toepassing op elk handelen of nalaten van de accountant. • 2. De in artikel 2 genoemde fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid zijn van toepassing op de accountant bij de uitoefening van zijn beroep. BWBR0034635
Artikel 4, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 4 De accountant onthoudt zich van elk handelen of nalaten waarvan hij weet of behoort te weten dat dit het accountantsberoep in diskrediet brengt of kan brengen. BWBR0034635
Artikel 5, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 5 De accountant die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden wet- en regelgeving niet naleeft, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel. BWBR0034635
Artikel 6, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 6 De accountant treedt eerlijk en oprecht op. BWBR0034635
Artikel 7, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 7 • 1. Indien de accountant betrokken is bij of in verband wordt gebracht met niet-integer handelen van anderen, neemt hij een maatregel gericht op het beëindigen van dit handelen. • 2. Indien de maatregel, bedoeld in het eerste lid, niet mogelijk is distantieert de accountant zich van het niet-integer handelen. BWBR0034635
Artikel 8, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 8 De accountant die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden niet integer handelt, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel. BWBR0034635
Artikel 9, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 9 • 1. Indien de accountant betrokken is bij of in verband wordt gebracht met informatie die materieel onjuist, onvolledig of misleidend is: • a. neemt hij een maatregel gericht op het wegnemen van de onjuistheid, onvolledigheid of misleiding; of • b. voegt de accountant aan deze informatie een mededeling toe waarin hij de onjuistheid, onvolledigheid of misleiding ... BWBR0034635
Artikel 10, Verordening gedrags- en beroepsregels accountants     Artikel 10 Indien de betrokkenheid van de accountant bij bepaalde informatie door een ander onjuist wordt voorgesteld, treft de accountant een redelijkerwijs te nemen maatregel om zijn werkelijke betrokkenheid aan de beoogde gebruikers van de informatie kenbaar te maken. BWBR0034635
  1, 2, 3 ... 160, 161, 162   »