14 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
Inleiding, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Inleiding 1. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: de d-g NMa) staat positief tegenover samenwerking tussen ondernemingen als zij daardoor in staat zijn efficiënter te werken, beter te presteren en beter te concurreren. Brancheorganisaties kunnen bij verschillende vormen van samenwerking, met name in het midden- en kleinbedrijf, een nuttige rol vervullen en a... BWBR0033140
Wettelijk kader, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Wettelijk kader 7. De d-g NMa is bevoegd samenwerking tussen bedrijven binnen en buiten brancheorganisaties te toetsen aan artikel 6 en 17 Mw . 8. Op grond van artikel 6 Mw zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en onderling afgestemde gedragingen van ondernemingen verboden, als zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op d... BWBR0033140
Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Richtsnoeren voor de beoordeling van samenwerking tussen bedrijven binnen en buiten brancheorganisaties- • Inleiding 1. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: de d-g NMa) staat positief tegenover samenwerking tussen ondernemingen als zij daardoor in staat zijn efficiënter te werken, beter te presteren en beter te concurreren. Brancheorganisaties kunnen... BWBR0033140
Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Richtsnoeren voor de beoordeling van samenwerking tussen bedrijven binnen en buiten brancheorganisaties- • Inleiding 1. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: de d-g NMa) staat positief tegenover samenwerking tussen ondernemingen als zij daardoor in staat zijn efficiënter te werken, beter te presteren en beter te concurreren. Brancheorganisaties kunnen... BWBR0033140
A. Uitdrukkelijk niet toegelaten vormen van samenwerking, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Uitdrukkelijk niet toegelaten vormen van samenwerking A. Uitdrukkelijk niet toegelaten vormen van samenwerking 24. Een aantal soorten afspraken valt normaal gesproken onder het verbod van artikel 6 Mw en komt niet in aanmerking voor een ontheffing op grond van artikel 17 Mw . Een nader onderzoek naar de concrete gevolgen van de betrokken afspraak is daarom niet nodig. 25. Prijsafspraken tussen concurrenten, voor ieder product en iedere dien... BWBR0033140
B. Erkenningsregelingen, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Erkenningsregelingen B. Erkenningsregelingen 29. Erkenningsregelingen zijn regelingen waarbij de activiteiten van ondernemingen worden getoetst aan een aantal (kwalitatieve) criteria. Als de activiteiten van een onderneming aan die criteria voldoen dan mag deze onderneming zich ’erkend’ noemen. Erkende ondernemingen krijgen vaak het recht om door middel van een logo of anderszins aan het publiek kenbaar te make... BWBR0033140
C. Lidmaatschapscriteria van brancheverenigingen, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Lidmaatschapscriteria van brancheverenigingen C. Lidmaatschapscriteria van brancheverenigingen 43. Zoals hierboven aangegeven hoeven kwaliteitsregelingen niet op zichzelf te staan. Zij kunnen ook deel uitmaken van bijvoorbeeld statuten of andere regelingen van een branchevereniging. 44. Als aan het lidmaatschap van een branchevereniging kwaliteitseisen worden gesteld en het lidmaatschap van de vereniging feitelijk gaat werken als deelname ... BWBR0033140
D. Algemene voorwaarden, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Algemene voorwaarden D. Algemene voorwaarden 46. Algemene voorwaarden, door ondernemingen gezamenlijk of door een ondernemingsvereniging opgesteld, kunnen het tot stand komen van transacties vergemakkelijken doordat vooraf duidelijkheid wordt gecreëerd bij contractpartijen. Bij transacties met consumenten kunnen algemene voorwaarden bovendien bijdragen aan de bescherming van de consument, bijvoorbeeld door het opn... BWBR0033140
E. Informatie-uitwisseling, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Informatie-uitwisseling E. Informatie-uitwisseling 48. Informatie-uitwisseling tussen ondernemingen, al dan niet via een ondernemingsvereniging, kan ondernemingen helpen algemene marktontwikkelingen te volgen en daarop in te spelen. Ook de uitwisseling van informatie over bijvoorbeeld nieuwe technologieën of andere ontwikkelingen kan pro-competitief uitwerken Vaak zal een dergelijke uitwisseling van informatie plaats... BWBR0033140
F. Opstellen van vergelijkingsmodellen en calculatieschema’s, Richtsnoeren samenwerking bedrijven     Opstellen van vergelijkingsmodellen en calculatieschema’s F. Opstellen van vergelijkingsmodellen en calculatieschema’s 54. Het opstellen van vergelijkingsmodellen op grond waarvan een onderneming haar eigen prestaties kan vergelijken met het gemiddelde van de branche of anderszins, alsook het gemeenschappelijk uitvoeren van onderzoek naar factoren en omstandigheden die in algemene zin van invloed zijn op ondernemingen in een bepaalde branche, raakt ... BWBR0033140
  1, 2   »