608 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »
Artikel 1, Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet     Artikel 1 Voor het verlenen van laissez passers op grond van de artikelen 15, tweede lid , 26, derde lid , en 40, zesde lid, van de Paspoortwet gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels. BWBR0012929
Artikel 2, Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet     Artikel 2 Het besluit van 1 augustus 2001/DPC/VV/392, houdende beleidsregels van de Minister van Buitenlandse Zaken voor de verstrekking van laissez passers op grond van de Paspoortwet, wordt ingetrokken. BWBR0012929
Artikel 3, Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0012929
Artikel 1, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 1 • 1. Diensten waarvoor op grond van artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet op de consulaire tarieven vergoeding aan Onze Minister is verschuldigd, zijn: • a. het afgeven van een grosse van, een afschrift van of een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand; • b. het voltrekken van een huwelijk; • c. het opmaken van een notariële akte; • ... BWBR0015918
Artikel 2, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 2 Aan de Gevolmachtigde Ministers van Curaçao onderscheidenlijk van Sint Maarten is een vergoeding verschuldigd voor het legaliseren van een document dan wel van een handtekening, alsmede voor het behandelen van een aanvraag om een visum voor Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding die op grond van artikel 1, derde lid , is verschuldigd v... BWBR0015918
Artikel 3, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 3 De krachtens dit besluit vastgestelde vergoeding is niet verschuldigd voor het behandelen van een aanvraag om een visum ten behoeve van de houder van een diplomatiek paspoort noch in andere gevallen waarin overwegingen van internationale hoffelijkheid of reciprociteit Onze Minister daartoe aanleiding geven. BWBR0015918
Artikel 4, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 4 • 1. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere voorschriften worden vastgesteld voor de vaststelling en de betaling van de vergoeding. • 2. Bij regeling van Onze Minister kan, indien de omstandigheden in een land daartoe aanleiding geven, worden bepaald dat de vergoeding wordt betaald in andere valuta dan de valuta, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Rijkswe... BWBR0015918
Artikel 5, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 5 [Wijzigt het Besluit paspoortgelden.] BWBR0015918
Artikel 6, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 6 Het Legesbesluit visa en het Legesbesluit 1983 worden ingetrokken. BWBR0015918
Artikel 7, Rijksbesluit op de consulaire tarieven     Artikel 7 De Rijkswet op de consulaire tarieven en dit besluit treden in werking met ingang van 1 januari 2004. BWBR0015918
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »