504 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 49, 50, 51   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Kaderwet militaire pensioenen     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Defensie; • b. beroepsmilitair: militair ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Militaire ambtenarenwet 1931 , voor zover hij behoort tot degenen die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel of daarmee gelijk zijn gesteld; • c. dienst... BWBR0011955
Artikel 2. Het stelsel, Kaderwet militaire pensioenen     Het stelsel Artikel 2. Het stelsel • 1. De aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen en de daarmee samenhangende verplichtingen van de beroepsmilitair, de gewezen beroepsmilitair en hun nagelaten betrekkingen worden, met inachtneming van de bij of op grond van deze wet vastgestelde afwijkingen en aanvullingen, neergelegd in de overeenkomst naar burgerlijk recht, bedoeld in artikel 4, eers... BWBR0011955
Artikel 3. Lopende pensioenen en uitzichten, Kaderwet militaire pensioenen     Lopende pensioenen en uitzichten Artikel 3. Lopende pensioenen en uitzichten • 1. De wetten en regelingen waaraan de militairen en hun nagelaten betrekkingen op de datum van inwerkingtreding van deze wet een aanspraak op pensioen kunnen ontlenen, worden met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen datum, die voor de verschillende wetten of regelingen of groepen van rechthebbenden binnen die wetten of regelingen... BWBR0011955
Artikel 4. Financiering/uitvoering, Kaderwet militaire pensioenen     Financiering/uitvoering Artikel 4. Financiering/uitvoering • 1. De aan de uitvoering van deze wet verbonden kosten komen ten laste van Hoofdstuk X van de Rijksbegroting, wat de in artikel 2, eerste lid ,bedoelde pensioenaanspraken betreft, voor zoveel mogelijk in de vorm van een premie, nodig voor de instandhouding van een kapitaaldekkingsstelsel, en voor het overige als rechtstreekse begrotingslast. &bull... BWBR0011955
Artikel 5. Eigen bijdrage, Kaderwet militaire pensioenen     Eigen bijdrage Artikel 5. Eigen bijdrage De eigen bijdrage van de beroepsmilitair aan de op deze wet steunende pensioenvoorzieningen wordt, voor zover de in artikel 2, eerste lid , bedoelde overeenkomst daarin niet voorziet, vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. BWBR0011955
Artikel 6. Pensioenwet, Kaderwet militaire pensioenen     Pensioenwet Artikel 6. Pensioenwet • 1. De Pensioenwet is van toepassing op de nadere overeenkomst, bedoeld in artikel 2, eerste lid . • 2. Behoudens de artikelen 93 en 216 van de Pensioenwet is het eerste lid niet van toepassing op de pensioenvoorzieningen van: • a. de militair, voor zover die zijn bepaald door pensioengeldige tijd die voorafgaat aan de in artikel... BWBR0011955
Artikel 7. Intrekking bestaande wetgeving, Kaderwet militaire pensioenen     Intrekking bestaande wetgeving Artikel 7. Intrekking bestaande wetgeving • 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, eerste lid , zullen, zo nodig na een voorafgaande groepsgewijze buiten werking stelling als daar bedoeld, worden ingetrokken: • 1°. Algemene militaire pensioenwet; • 2°. Pensioenwet voor de landmacht 1922; • 3°. Pensioenwet voor de zeemacht 1922; • 4°. Pensioenwet ... BWBR0011955
Artikel 8. Nadere pensioenovereenkomst, Kaderwet militaire pensioenen     Nadere pensioenovereenkomst Artikel 8. Nadere pensioenovereenkomst Onze Minister is bevoegd om, in overeenstemming met de meerderheid van de Centrales van Overheidspersoneel die in het Sectoroverleg Defensie vertegenwoordigd zijn, ter uitwerking van hetgeen in deze wet wordt bepaald een nadere pensioenovereenkomst te sluiten met de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. BWBR0011955
Artikel 9. Inwerkingtreding, Kaderwet militaire pensioenen     Inwerkingtreding Artikel 9. Inwerkingtreding Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0011955
Artikel 10. Citeertitel, Kaderwet militaire pensioenen     Citeertitel Artikel 10. Citeertitel Deze wet wordt aangehaald als: Kaderwet militaire pensioenen. BWBR0011955
  1, 2, 3 ... 49, 50, 51   »