29 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3   »
Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     • 1. Inleiding In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001 zijn afspraken gemaakt over de invoering van individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket. Zo wordt het recht op individuele keuzen structureel mogelijk gemaakt voor alle ambtenaren binnen de sector Rijk. De ambtenaar in de sector Rijk krijgt het recht om minimaal één keer per jaar onder voorwaarden zijn ind... BWBR0011896
1. Inleiding, Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     Inleiding 1. Inleiding In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001 zijn afspraken gemaakt over de invoering van individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket. Zo wordt het recht op individuele keuzen structureel mogelijk gemaakt voor alle ambtenaren binnen de sector Rijk. De ambtenaar in de sector Rijk krijgt het recht om minimaal één keer per jaar onder voorwaarden zijn individuele... BWBR0011896
2. De keuze om meer te werken, Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     De keuze om meer te werken 2. De keuze om meer te werken Het ruilen van tijd en geld is een van de belangrijkste elementen van een model met meer keuzevrijheid. De ambtenaar kan ervoor kiezen om meer uren te gaan werken dan het aantal uren waarvoor hij is aangesteld in ruil voor een bepaalde vergoeding. Het aantal extra te werken uren voor een voltijder is beperkt tot maximaal 100 uur per kalenderjaar. Voor een deeltijde... BWBR0011896
3. De keuze om minder te werken, Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     De keuze om minder te werken 3. De keuze om minder te werken De ambtenaar heeft de keuzemogelijkheid om in een bepaald kalenderjaar minder uren te werken dan het aantal waarvoor hij is aangesteld. Daarbij geldt een maximum van 80 uur. Heeft de ambtenaar een onvolledige arbeidsduur dan geldt het naar evenredigheid vastgesteld lager aantal uren als maximum. Indien een ambtenaar in een bepaald kalenderjaar minder uren wenst t... BWBR0011896
4. Bronnen en doelen, Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     Bronnen en doelen 4. Bronnen en doelen In de inleiding van deze circulaire is reeds uiteengezet dat aan de rechtspositie van de ambtenaar ( artikel 21h ARAR ) wordt toegevoegd de keuzemogelijkheid om te kiezen voor fiscaal gefaciliteerde doelen. De ambtenaar wordt de mogelijkheid geboden om de daar genoemde rechtspositionele aanspraken (bronnen) geheel of gedeeltelijk niet uit te laten betalen maar het daarmee... BWBR0011896
4.1. De fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke voorwaarden voor het inzetten van bronnen voor doelen, Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     1. De fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke voorwaarden voor het inzetten van bronnen voor doelen 4.1. De fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke voorwaarden voor het inzetten van bronnen voor doelen De inspecteur van de belastingdienst van de Grote Ondernemingen Den Haag is van mening dat de mogelijkheid om af te zien van aanspraken (bronnen) en deze te ruilen voor fiscaal gefaciliteerde bestedingsmogelijkheden/doelen slechts mogelijk is met inachtneming van de volgende voorwaarden. Het af... BWBR0011896
4.2. Bronnen, Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     2. Bronnen 4.2. Bronnen Op basis van artikel 21h van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) kunnen de volgende bronnen worden ingezet. BWBR0011896
A. Vergoeding voor meer uren werken, Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     Vergoeding voor meer uren werken a. Vergoeding voor meer uren werken De ambtenaar met een volledige arbeidsduur kan per kalenderjaar maximaal 100 uren extra werken. Voor de ambtenaar met een onvolledige arbeidsduur geldt een naar evenredigheid vastgesteld lager aantal uren als maximum. Voor elk meer gewerkt uur wordt een vergoeding toegekend ten bedrage van het salaris per uur dat geldt op een nader door het bevoegd gezag te b... BWBR0011896
B. verlaging vakantieaanspraken ( artikel 22, twaalfde tot en met veertiende lid ARAR), Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     verlaging vakantieaanspraken ( artikel 22, twaalfde tot en met veertiende lid ARAR) b. verlaging vakantieaanspraken ( artikel 22, twaalfde tot en met veertiende lid ARAR ) De ambtenaar kan verzoeken om zijn aanspraak op vakantie te verlagen. Een verzoek daartoe moet ingediend worden voor een door het bevoegde gezag vastgesteld tijdstip. Op alle bij het bevoegde gezag ingediende verzoeken moet gelijktijdig een beslissing worden genomen (artikel 22, dertiende lid). Het aantal ... BWBR0011896
C. de eindejaarsuitkering ( artikel 20a BBRA 1984), Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)     de eindejaarsuitkering ( artikel 20a BBRA 1984) c. de eindejaarsuitkering ( artikel 20a BBRA 1984 ) De eindejaarsuitkering bestaat uit een procentueel deel en een zogenaamd nominaal deel. Het procentuele deel bedraagt 0,3 van het door de ambtenaar in een jaar genoten salaris. Het bedrag van het nominale deel van de eindejaarsuitkering wordt door de Minister van BZK vastgesteld. Deze uitkering wordt niet aangemerkt als salaris of bezoldigin... BWBR0011896
  1, 2, 3   »