227 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »
Artikel 1, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. «openbaar lichaam»: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba; • b. «persoonlijke gegevens»: de naam en voornamen, de geslachtsaanduiding, het woonadres, de datum, de plaats en, indien deze plaats is gelegen buiten het openbaar lichaam, het land van geboorte, de nationaliteit, alsmede de handtekening en paraaf va... BWBR0028479
Artikel 2, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 2 • 1. Voor het doen van de voorgeschreven opgaven ter inschrijving in het handelsregister wordt gebruik gemaakt van door de Kamer vastgestelde formulieren die kosteloos verkrijgbaar zijn. • 2. De Secretaris kan bepalen dat een opgave op andere door hem te bepalen wijze geschiedt dan in het eerste lid bepaald. • 3. De Secretaris verstrekt de belanghebbende op verzo... BWBR0028479
Artikel 3, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 3 • 1. Indien de Secretaris er niet van overtuigd is dat de opgave afkomstig is van hem of haar die tot het doen van de opgave verplicht is, kan hij weigeren de opgave in behandeling te nemen. Hij kan om nadere bewijsstukken van de bevoegdheid vragen. • 2. Een machtiging tot het doen van de opgave moet authentiek zijn of gelegaliseerd door een functionaris ter plaatse bev... BWBR0028479
Artikel 4, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 4 • 1. Nadat de opgave in behandeling is genomen, onderzoekt de Secretaris summierlijk of deze juist is. De Secretaris kan daarbij om nadere bewijsstukken van de vermelde gegevens vragen. • 2. Indien de Secretaris van oordeel is dat de opgave niet juist is, geeft hij de belanghebbende in overweging de opgave te wijzigen of in te trekken. Daartoe stelt hij de opgave onverw... BWBR0028479
Artikel 5, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 5 • 1. Indien de Secretaris van oordeel is dat de opgave juist is, gaat hij over tot inschrijving. • 2. De Secretaris gaat eveneens over tot inschrijving, indien naar zijn oordeel, nadat toepassing is gegeven aan artikel 4 tweede lid , uit de nieuwe opgave blijkt dat de belanghebbende aan de gegeven aanwijzingen heeft voldaan. • 3. Indien de Kamer zich op grond ... BWBR0028479
Artikel 6, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 6 Een opgave ter inschrijving in het handelsregister en een opgave tot wijziging van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven, wordt gedaan uiterlijk een week nadat het op te geven feit is geschied, met vermelding van de dag van ingang daarvan. BWBR0028479
Artikel 7, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 7 Nadat de opgave van de datumaanduiding is voorzien, wordt zij zo spoedig mogelijk ingeschreven op de wijze als in de artikelen 8 tot en met 13 bepaald is. BWBR0028479
Artikel 8, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 8 De gegevens in het register worden elektronisch opgeslagen. Aan de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging die wordt ingeschreven, wordt een nummer toegekend. BWBR0028479
Artikel 9, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 9 • 1. Indien de Kamer een rechterlijke beschikking heeft ontvangen, waarbij de doorhaling, aanvulling of wijziging van het in het handelsregister ingeschrevene wordt gelast, zal de Secretaris zodra de voorlopige tenuitvoerlegging is bevolen of de beschikking kracht van gewijsde heeft, tot de doorhaling, aanvulling of wijziging overgaan, door een authentiek afschrift van de rech... BWBR0028479
Artikel 10, Handelsregisterbesluit 2009 BES     Artikel 10 Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing bij rechterlijke uitspraken inhoudende: • a. gehele of gedeeltelijke onrechtmatig verklaring van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven; • b. wijziging of tijdelijke afwijking van de statuten van de rechtspersoon; • c. ontslag, schorsing of aanstelling, al dan niet tijdelijk, van een bestuurder of commissaris;... BWBR0028479
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »