127 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs , Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo)     Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs [Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.] BWBR0030015
Artikel II. Overgangsbepalingen, Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo)     Overgangsbepalingen Artikel II. Overgangsbepalingen • 1. De wijziging die deze regeling aanbrengt in bijlage I van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs , is in het schooljaar 2012–2013 niet van toepassing op leerlingen die op 1 augustus 2012 zijn toegelaten tot het vijfde leerjaar havo dan wel het vijfde of zesde leerjaar vwo. • 2. In het schooljaar 2013–2014 wordt voor de ... BWBR0030015
Artikel III. Inwerkingtreding, Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma natuur, leven en technologie havo en vwo)     Inwerkingtreding Artikel III. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012. BWBR0030015
Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs , Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma Bouwtechniek vmbo)     Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs [Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.] BWBR0030392
Artikel II. Overgangsbepalingen, Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma Bouwtechniek vmbo)     Overgangsbepalingen Artikel II. Overgangsbepalingen In het schooljaar 2013–2014 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen bouwtechniek vmbo op basis van het gewijzigde examenprogramma zoals beschreven in artikel I van deze regeling, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen bouwtechniek vmbo op basis van het e... BWBR0030392
Artikel 1. Begripsbepalingen, Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs ; • b. vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de WVO ; • c. havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de WVO ; • d. opleiding vavo: een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderw... BWBR0022466
Artikel 2. Vrijstelling vwo/havo nieuw naar oud, Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007     Vrijstelling vwo/havo nieuw naar oud Artikel 2. Vrijstelling vwo/havo nieuw naar oud De kandidaat die het eindexamen of deeleindexamen havo of vwo heeft afgelegd volgens de bij of krachtens de WVO gegeven voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007 en daarvoor is afgewezen of het eindexamen niet heeft afgerond, en die het deelstaatsexamen, onderscheidenlijk het deeleindexamen havo of vwo aan een opleiding vavo, wil a... BWBR0022466
Artikel 3. Vrijstelling vwo/havo oud naar nieuw, Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007     Vrijstelling vwo/havo oud naar nieuw Artikel 3. Vrijstelling vwo/havo oud naar nieuw De kandidaat die het eindexamen of deeleindexamen havo of vwo heeft afgelegd volgens de bij of krachtens de WVO gegeven voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007 en daarvoor is afgewezen of het eindexamen niet heeft afgerond, en die het deelstaatsexamen, onderscheidenlijk het deeleindexamen havo of vwo aan een opleiding vavo, wil a... BWBR0022466
Artikel 5. Inwerkingtreding, Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. • 2. De artikelen 2 en 3 vervallen met ingang van 1 januari 2022. • 3. Artikel 4 vervalt met ingang van 1 januari 2011. BWBR0022466
Artikel 6. Citeertitel, Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007     Citeertitel Artikel 6. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007. BWBR0022466
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »