1.176 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »
Artikel 1, Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000     Artikel 1 Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2000 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2.5. BWBR0010817
Artikel 2, Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000     Artikel 2 Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant. BWBR0010817
Artikel 3, Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000     Artikel 3 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000. BWBR0010817
Artikel 1, Verzending tekst latere vermeldingen bij dubbelen akten burgerlijke stand     Artikel 1 • 1. De tekst van de op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit burgerlijke stand 1994 opgemaakte latere vermeldingen behorende bij de dubbelen of afschriften van de akten van de burgerlijke stand, wordt maandelijks toegezonden aan de centrale bewaarplaats, als bedoeld in artikel 30 van het voormelde besluit . • 2. De toezending van de t... BWBR0011426
Artikel 2, Verzending tekst latere vermeldingen bij dubbelen akten burgerlijke stand     Artikel 2 • 1. Voor de toezending van de tekst van de latere vermeldingen bedoeld in artikel 1 , mogen uitsluitend worden gebruikt: • 2. De formulieren en de CD-ROM gaan vergezeld van een begeleidende brief volgens het als bijlage 2 aangehechte model (formaat A4). • 3. Voor de verpakking van een CD-ROM mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een kunststof verpa... BWBR0011426
Artikel 1, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: ‘directeuren’: de secretarissen/directeuren van de instellingen, ressorterend onder het directoraat-generaal Jeugdbescherming & Delinquentenzorg, voor zover deze zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage I . BWBR0004617
Artikel 2, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 2 De directeuren worden gemachtigd tot het namens de minister van Justitie uitoefenen van de bevoegdheden tot personeelsbeheer bij de instellingen van het DGJD, zoals is aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage II en toelichting. BWBR0004617
Artikel 3, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 3 De directeuren oefenen de in het vorige artikel genoemde bevoegdheden uit met inachtneming van door of vanwege de minister van Justitie gegeven regels of aanwijzingen. BWBR0004617
Artikel 4, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 4 De directeuren worden voor het uitoefenen van de in artikel 2 genoemde bevoegdheden aangewezen als hoofd van dienst in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Arbeidsovereenkomstenbesluit. BWBR0004617
Artikel 5, Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R     Artikel 5 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als; ‘Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R’. • 2. Het treedt in werking met ingang van 1 september 1989 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. BWBR0004617
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »