371 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 36, 37, 38   »
Artikel 1, Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011     Artikel 1 Een bovenmaats schip, is een schip dat zich bevindt: • a. op de vaarweg tussen de zee en Harlingen, varend via het Stortemelk, de Vliestroom, de Blauwe Slenk en het vaarwater langs de Pollendam, met inbegrip van de daaraan gelegen havens, en een diepgang heeft van 5 meter of meer, dan wel een lengte van 85 meter of meer; • b. in een betonde vaarweg tussen de zee en de ... BWBR0029944
Artikel 2, Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011     Artikel 2 Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 mei 1993, nr. DGSM/J 30.876/93 houdende vaststelling diepgang of scheepslengte verbonden aan gedeelte van vaarweg (Stcrt. 98) en het Besluit aanwijzing bovenmaatse schepen worden ingetrokken. BWBR0029944
Artikel 3, Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit van 20 september 2010, houdende vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995, het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Scheepvaartreglement terri... BWBR0029944
Artikel 4, Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bovenmaatse schepen 2011. BWBR0029944
Artikel 1, Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993     Artikel 1 Voor de uitrusting en de lichtbronnen van navigatielantaarns voor wat betreft de kleur en de sterkte van de lichten als bedoeld in artikel 1.01, onderdeel C, onder 3° en 4° van het Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983, 682) zijn de eisen van Richtlijn nr. 2006/87/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006, tot vaststelling van de technische voorschriften... BWBR0006078
Artikel 2, Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993     Artikel 2 • 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu is de bevoegde autoriteit, bedoeld in de in artikel 1 genoemde voorschriften, en beslist op een verzoek om typegoedkeuring van een navigatielantaarn. Hij verleent bij een typegoedkeuring een goedkeuringsnummer. • 2. Een verzoek om typegoedkeuring wordt ingediend bij de Vaarwegmarkeringsdienst van het Ministerie van Infra... BWBR0006078
Artikel 3, Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993     Artikel 3 Navigatielantaarns die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een der lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap in de zin van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met inachtneming van voorschriften die een overeenkomstig niveau van veiligheid van het scheepvaartverkeer garanderen als vervat in de eisen van Richtlijn nr. 2006/87/EG van he... BWBR0006078
Artikel 4, Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993     Artikel 4 • 1. Op de hiernagenoemde vaarwegen: • a. het Noordzeekanaal en de zijkanalen daarvan met inbegrip van de Voorzaan noordwaarts tot aan de Zaansluizen, het IJ en de vaargebieden ten westen van de Noordzeesluizen te IJmuiden, alsmede de havens aan deze vaarwegen; • b. de Maasmond, de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, het Beerkanaal, het Calandkanaal en het Hartelkan... BWBR0006078
Artikel 5, Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993     Artikel 5 Het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 maart 1984, nr. RRV 12497, houdende vaststelling van de sterkte der lichten, voorgeschreven in het Binnenvaartpolitiereglement (Stcrt. 1984, 65), wordt ingetrokken. BWBR0006078
Artikel 6, Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993     Artikel 6 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994. BWBR0006078
  1, 2, 3 ... 36, 37, 38   »