66 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1. Definities, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Definities Artikel 1. Definities • – de beroepsmilitair, bedoeld in artikel 8a van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen ; • – de dienstplichtige of reservist, bedoeld in artikel 11a van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen ; • – de nabestaanden van de militair, bedoeld ... BWBR0035751
Artikel 2. Aanvullend karakter, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Aanvullend karakter Artikel 2. Aanvullend karakter • 1. De volledige schadevergoeding is een aanvulling op andere pensioenen, uitkeringen, voorzieningen en verstrekkingen die ten aanzien van de schade zijn en worden verstrekt aan de belanghebbende. • 2. Aangezien voorzieningen en verstrekkingen op basis van de Voorzieningenregeling militaire oorlogs- en dienstslachtoffers een volledig schade d... BWBR0035751
Artikel 3. Overleg, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Overleg Artikel 3. Overleg De Minister en de belanghebbende, indien gewenst bijgestaan door een raadsman, voeren overleg over de vaststelling van de schade, de uitgangspunten van de schadeberekening en de hoogte van de schadevergoeding. Indien in dit overleg overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de schadevergoeding wordt deze door de Minister overeenkomstig vastgesteld en toegekend. BWBR0035751
Artikel 4. Richtlijnen en procedure, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Richtlijnen en procedure Artikel 4. Richtlijnen en procedure • 1. Indien het overleg, bedoeld in artikel 3 , niet leidt tot overeenstemming over de berekening van het schadebedrag, maar wel over de aan de schadeberekening ten grondslag liggende uitgangspunten, wordt met inachtneming van die uitgangspunten de schade berekend. Deze berekening wordt verricht door een na overleg met de belanghebbende door de Min... BWBR0035751
Artikel 5. Buitengerechtelijke kosten, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Buitengerechtelijke kosten Artikel 5. Buitengerechtelijke kosten • 1. De kosten van een raadsman voor het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding komen voor vergoeding in aanmerking voor zover zij betrekking hebben op de indiening en onderbouwing van het verzoek om volledige schadevergoeding, alsmede op de beoordeling, voorafgaand aan het primaire besluit, van de door de Minister voorgestelde vergoeding... BWBR0035751
Artikel 6. Hardheidsclausule, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Hardheidsclausule Artikel 6. Hardheidsclausule De Minister kan van in deze regeling bedoelde maximumbedragen of hoogte van vastgestelde schade afwijken indien toepassing hiervan naar zijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. BWBR0035751
Artikel 7. Inwerkingtreding, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Inwerkingtreding Artikel 7. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2007. BWBR0035751
Artikel 8. Citeertitel, Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding     Citeertitel Artikel 8. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding (UVS). BWBR0035751
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit bijzondere militaire pensioenen     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Besluit AO/IV: het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen ; • b. militair, berekeningsgrondslag: hetgeen in het Besluit AO/IV onder die begrippen wordt verstaan; • c. pensioenreglement: het pensioenreglement van d... BWBR0012222
Artikel 2. Het invaliditeitspensioen, Besluit bijzondere militaire pensioenen     Het invaliditeitspensioen Artikel 2. Het invaliditeitspensioen • 1. De militair bij wie een bepaalde mate van invaliditeit met dienstverband is vastgesteld heeft uit hoofde van de dienstverhouding waarin die invaliditeit is ontstaan vanaf de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt recht op een invaliditeitspensioen. • 2. Het bedrag van het in het eerste lid bedoelde invaliditeitspensioen is gelijk ... BWBR0012222
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »