110 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • – bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES of bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES ; • – minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; • – school voor basisonderwijs: school als bedoeld in a... BWBR0029686
Artikel 2. Verstrekking gegevens in het primair onderwijs, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Verstrekking gegevens in het primair onderwijs Artikel 2. Verstrekking gegevens in het primair onderwijs Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs verstrekt aan de minister de leerlinggegevens, op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen. BWBR0029686
Artikel 3. Verstrekking gegevens in het voortgezet onderwijs, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Verstrekking gegevens in het voortgezet onderwijs Artikel 3. Verstrekking gegevens in het voortgezet onderwijs Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs verstrekt aan de minister de leerlinggegevens, op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen. BWBR0029686
Artikel 4. Organisatiegegevens, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Organisatiegegevens Artikel 4. Organisatiegegevens • 1. Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs of van een school voor voortgezet onderwijs ten aanzien waarvan de minister heeft meegedeeld dat de bekostiging een aanvang kan nemen, zendt uiterlijk drie maanden voor de datum van ingang van de bekostiging de organisatiegegevens van de school aan de minister op basis van een formulier waarvan een ... BWBR0029686
Artikel 5. Overgangsbepaling, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Overgangsbepaling Artikel 5. Overgangsbepaling Het bevoegd gezag van een bekostigde school voor basisonderwijs of van een bekostigde school voor voortgezet onderwijs zendt binnen vier weken na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de minister de organisatiegegevens van de school op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 3 bij deze regeling is opgenomen. BWBR0029686
Artikel 6. Inwerkingtreding, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Inwerkingtreding Artikel 6. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag in Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0029686
Artikel 7. Citeertitel, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Citeertitel Artikel 7. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevenslevering PO/VO BES. BWBR0029686
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling bekostiging personeel PO BES 2010-2011     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: Wet primair onderwijs BES ; • b. besluit: Besluit bekostiging WPO BES ; • c. school: school als bedoeld in artikel 1 van de wet ; • d. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de wet . BWBR0029691
Artikel 2. Vaststelling bedragen, Regeling bekostiging personeel PO BES 2010-2011     Vaststelling bedragen Artikel 2. Vaststelling bedragen Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 164, eerste lid, van de wet bedraagt USD 1,542.40. BWBR0029691
Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding, Regeling bekostiging personeel PO BES 2010-2011     Aanvullende bekostiging schoolleiding Artikel 3. Aanvullende bekostiging schoolleiding Het bedrag, bedoeld in artikel 20, van het besluit , is voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat niet hoger is dan 97 leerlingen USD 9,537.46 en voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat hoger is dan 97 leerlingen USD 17,293.69. BWBR0029691
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »