1.134 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 112, 113, 114   »
Artikel 1, Regels spreiding en behoefte Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. regionale instelling voor beschermd wonen: een instelling die zorg verleent als bedoeld in artikel 20c van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering ; • b. beschermd wonen: zorg als bedoeld in artikel 20c van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering ; • c. WZV-regio: een gez... BWBR0012034
Artikel 2, Regels spreiding en behoefte Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen     Artikel 2 Voor de toelating van regionale instellingen voor beschermd wonen geldt als voorschrift inzake spreiding en behoefte dat het maximum aantal plaatsen beschermd wonen, exclusief de thans als zodanig toegelaten landelijke functies, per WZV -regio 0,46 per 1000 inwoners bedraagt, behoudens voor zover de behoefte aantoonbaar groter is. BWBR0012034
Artikel 3, Regels spreiding en behoefte Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen     Artikel 3 De regeling van 16 december 1985, Stcrt. 1985, 249 tot aanwijzing van de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen als inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen , wordt ingetrokken. BWBR0012034
Artikel 4, Regels spreiding en behoefte Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen     Artikel 4 Het in artikel 2 genoemde voorschrift geldt niet ten aanzien van de aanvraag om een toelating door een regionale instelling voor beschermd wonen die in het bezit is van een verklaring op grond van artikel 7 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen . BWBR0012034
Artikel 5, Regels spreiding en behoefte Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. BWBR0012034
Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.] BWBR0015309
Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.] BWBR0015309
Artikel III. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Inwerkingtreding Artikel III. Inwerkingtreding • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Artikel II, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2003 met dien verstande dat in afwijking van artikel 22, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 : &b... BWBR0015309
Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 , SZW-intrekkingsregeling 2004     Arbeidsvoorzieningswet 1996 Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 De Regeling informatie Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken. BWBR0017213
  1, 2, 3 ... 112, 113, 114   »