387 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »
Artikel 1, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder het Hof: het Hof van Discipline zoals bedoeld in artikel 51 van de Advocatenwet . BWBR0014567
Artikel 2, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 2 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van het Hof ontvangen per zitting een vergoeding gelijk aan die van raadsheer plaatsvervanger als bedoeld in artikel 38 van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren . BWBR0014567
Artikel 3, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 3 De (plaatsvervangend) kroonleden van het Hof ontvangen per zitting een vergoeding gelijk aan die van een rechter plaatsvervanger als bedoeld in artikel 38 van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren . BWBR0014567
Artikel 4, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 4 Van toekenning van een vergoeding als bedoeld in de artikelen 2 en 3 worden uitgesloten functionarissen in dienst van het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling, dan wel een instelling welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen. BWBR0014567
Artikel 5, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 5 Een bestuurlijke vergadering van het Hof wordt met een zitting gelijkgesteld. BWBR0014567
Artikel 6, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 6 De genoemden in de artikelen 2 en 3 hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten. BWBR0014567
Artikel 7, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 7 Het Besluit verhoging vergoedingen voor kroonleden Hof van Discipline van 2 januari 1996, kernmerk 32882/896, wordt ingetrokken. BWBR0014567
Artikel 8, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. BWBR0014567
Artikel 9, Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002     Artikel 9 Deze regeling wordt aangehaald als: «Vergoedingenregeling Hof van Discipline 2002». BWBR0014567
Artikel 1, Besluit beroepsvereisten advocatuur     Artikel 1 Het afsluitend examen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Advocatenwet , omvat ten minste de volgende vakken: • a. het privaatrecht, met inbegrip van het burgerlijk procesrecht; • b. het strafrecht, met inbegrip van het strafprocesrecht, en • c. één van de volgende drie vakken: • 1°. staatsrecht; • 2°. bestuursrecht met inb... BWBR0017969
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »