35 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel II, Tijdelijke wijzigingswet Visserijwet 1963 (invoering bevoegdheid tot treffen bestuurlijke maatregelen)     Artikel II [Wijzigt de Wet op de economische delicten.] BWBR0029785
Artikel III, Tijdelijke wijzigingswet Visserijwet 1963 (invoering bevoegdheid tot treffen bestuurlijke maatregelen)     Artikel III • 1. Indien het bij koninklijke boodschap van 19 maart 2008 ingediende voorstel van wet inhoudende een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren 31 389) tot wet is of wordt verheven, en de artikelen 1.1, 5.1, 5.10, 8.1 tot en met 8.4 en 11.8, voor zover laatstgenoemd artikel betrekking heeft op onderdeel A, tweede lid,... BWBR0029785
Artikel IV, Tijdelijke wijzigingswet Visserijwet 1963 (invoering bevoegdheid tot treffen bestuurlijke maatregelen)     Artikel IV Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0029785
Artikel 1, Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967     Artikel 1 • 1. Deze wet verstaat onder: • a. "het Verdrag": het op 1 juni 1967 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de uitoefening van de visserij op de Noordatlantische Oceaan, met Bijlagen en Aanhangsel (Trb. 1968, 54); • b. "vissersvaartuig": elk vaartuig dat bedrijfsmatig wordt gebruikt voor de visserij op die delen van de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJs... BWBR0002897
Artikel 2, Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967     Artikel 2 • 1. De schipper van een Nederlands vissersvaartuig is verplicht te zorgen dat aan boord een document aanwezig is waaruit de nationaliteit van het vaartuig blijkt. • 2. Het in het vorige lid bedoelde document wordt afgegeven door de houder van het centraal visserijregister. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de vorm van het doc... BWBR0002897
Artikel 3, Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967     Artikel 3 De schipper van een Nederlands vissersvaartuig zorgt dat aan boord een zich in goede staat bevindende Nederlandse vlag aanwezig is, en dat deze op vordering van de daartoe bevoegde autoriteiten wordt gehesen. Hij onthoudt zich van alle handelingen waardoor twijfel zou kunnen ontstaan over de nationaliteit van zijn vaartuig. BWBR0002897
Artikel 4, Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967     Artikel 4 De schipper van een Nederlands vissersvaartuig is verplicht de voorschriften in acht te nemen die in Bijlage III van het Verdrag zijn gesteld met betrekking tot de aan boord te gebruiken lichten, seinen en signalen. BWBR0002897
Artikel 5, Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967     Artikel 5 De schipper van een Nederlands vissersvaartuig is verplicht de voorschriften in acht te nemen, die in Bijlage IV van het Verdrag zijn gesteld met betrekking tot het merken van vistuig. BWBR0002897
Artikel 6, Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967     Artikel 6 De eigenaar of, in geval van rompbevrachting, de rompbevrachter van een Nederlands vissersvaartuig zorgt dat het dusdanig is uitgerust, dat de schipper aan de in de artikelen 2, eerste lid , 3 , 4 en 5 omschreven verplichtingen kan voldoen. Hij zorgt tevens dat het duidelijk zichtbaar de naam vermeldt van de gemeente waar het in het plaatselijk visserij-register is inges... BWBR0002897
  1, 2, 3, 4   »