181 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 1 • 1. Alle dienenden bij de krijgsmacht zijn in dienst van het Koninkrijk. • 2. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, hebben de Gouverneurs als orgaan van het Koninkrijk ieder de bevoegdheid de bevelhebber van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten te schorsen en geven van een beslissing tot schorsing terstond kennis aan de regering van het Koninkrijk. Z... BWBR0002177
Artikel 2, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 2 Bij landsverordening worden de voorwaarden vastgesteld, waarop aan inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wegens ernstige gewetensbezwaren vrijstelling van de dienst in de krijgsmacht wordt verleend. BWBR0002177
Artikel 3, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 3 • 1. Onverminderd het bepaalde in deze rijkswet worden de rechtstoestand van, alsmede de pensioenvoorzieningen voor dienstplichtigen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten geregeld bij landsverordening. • 2. Onder dienstplichtigen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten als bedoeld in dit artikel en in de artikelen 4 en 6 wordt verstaan hij, die dienstplichtige is in d... BWBR0002177
Artikel 4, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 4 • 1. Bij of krachtens de in artikel 3, eerste lid , bedoelde landsverordening worden in ieder geval voorschriften gegeven betreffende: • a. benoeming, bevordering; • b. opleiding; • c. terugstelling bij administratieve maatregel; • d. de regeling van de diensttijd; • e. verlof en bewegingsvrijheid; • f. aanspraken en verplichtingen ... BWBR0002177
Artikel 5, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 5 • 1. Een ontwerp van de landsverordening, bedoeld in artikel 3, eerste lid , wordt niet aan de Staten van Aruba, Curaçao of Sint Maarten aangeboden, noch bij een initiatief-ontwerp door deze lichamen in onderzoek genomen dan nadat het gevoelen van de regering van het Koninkrijk is ingewonnen. • 2. Een landsbesluit houdende algemene maatregelen, berustend op de lands... BWBR0002177
Artikel 6, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 6 Onze Minister van Defensie, Onze Ministers van Algemene Zaken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten plegen onderling overleg omtrent enig voornemen een wijziging tot stand te brengen in de rechtstoestand van dienstplichtigen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. BWBR0002177
Artikel 7, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 7 • 1. De benoeming, de bevordering en het ontslag van officieren die de hoedanigheid van dienstplichtige van Aruba, Curaçao en Sint Maarten bezitten, geschiedt bij koninklijk besluit, na overleg met de Gouverneur. • 2. Indien aan een officier als bedoeld in het eerste lid bij administratieve maatregel een dienstverbod is opgelegd, behoeft deze beslissing koninklijke bek... BWBR0002177
Artikel 8, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 8 De bevelhebber van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten dient de Gouverneurs en Onze Ministers van Algemene Zaken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten desgevraagd of eigener beweging van advies omtrent alle aangelegenheden, de rechtspositie van de Arubaanse, Curaçaose onderscheidenlijk Sint Maartense dienstplichtigen betreffende. BWBR0002177
Artikel 9, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 9 • 1. De Gouverneur van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten kan als orgaan van het Koninkrijk in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden tijdelijk afwijken of doen afwijken van hetgeen bij of krachtens de in artikel 3, eerste lid , bedoelde landsverordening is bepaald, voor zolang dit met het oog op de goede uitvoering van de operatio... BWBR0002177
Artikel 10, Defensiewet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 10 De verplichtingen, welke aan inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die niet tot dienst in de krijgsmacht verplicht zijn, ten aanzien van de behartiging van de belangen van het Koninkrijk kunnen worden opgelegd, worden bij landsverordening geregeld. Deze landsverordening neemt de bij of krachtens Rijkswet te stellen algemene regels in acht. BWBR0002177
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied