61 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1, Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 1 • 1. De Gouverneur van Aruba, de Gouverneur van Curaçao, onderscheidenlijk de Gouverneur van Sint Maarten kan over de krijgsmacht beschikken ter handhaving van de onafhankelijkheid en verdediging van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten. • 2. De Gouverneur van Aruba, de Gouverneur van Curaçao, onderscheidenlijk de Gouverneur van Sint Maarten kan aan... BWBR0004185
Artikel 2, Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 2 • 1. De gouverneurs oefenen de in artikel 1 omschreven bevoegdheid niet uit dan met instemming van de Raad van ministers van het Koninkrijk. • 2. In door de Raad van ministers van het Koninkrijk aan te wijzen gevallen en met inachtneming van door de Raad te stellen regelen treedt de minister van Defensie in de plaats van de Raad van ministers van het Koninkrijk. BWBR0004185
Artikel 3, Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 3 In afwijking van het gestelde in artikel 2 zijn de gouverneurs in geval van rampen, ongevallen en storingen in het verkeer of de verbindingen, welke geen samenhang vertonen met andere storingen van de inwendige veiligheid of de openbare orde, bevoegd delen van de krijgsmacht ter beschikking te stellen van de regering van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten. BWBR0004185
Artikel 4, Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 4 De koninklijke besluiten van 26 november 1969, nr. 2, en van 26 november 1977, nr. 62, worden ingetrokken. BWBR0004185
Artikel 5, Aanwijzingen inzake de inzet van de krijgsmacht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening. BWBR0004185
Artikel 1, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 1 Dit besluit berust op artikel 3, derde lid, van de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten . BWBR0011530
Artikel 1a, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 1a • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. bewaker: de met het uitvoeren van de bewakings- en beveiligingstaak belaste: • 1°. militair; • 2°. burgerambtenaar in dienst van het Ministerie van Defensie; • b. meerdere: • 1°. indien de bewakings- en beveiligingstaak alleen door militairen behorend tot de krijgsmacht van het Koninkrijk wor... BWBR0011530
Artikel 2, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 2 Dit besluit is niet van toepassing op het gebruik van geweld door bewakers in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak tijdens een internationaal gewapend conflict of een intern gewapend conflict als bedoeld in de gemeenschappelijke artikelen 2 en 3 van de op 12 augustus 1949 tot stand gekomen Verdragen van Genève (Trb. 1951, 72 t/m 75), alsmede de op 12 december 1977 te ... BWBR0011530
Artikel 3, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 3 Het gebruik van een geweldmiddel ter uitvoering van de bewakings- en beveiligingstaak is uitsluitend toegestaan aan een bewaker: • a. aan wie dat geweldmiddel rechtens is toegekend, en • b. die in het gebruik van dat geweldmiddel is geoefend. BWBR0011530
Artikel 4, Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak     Artikel 4 Indien de bewaker onder leiding van een ter plaatse aanwezige meerdere optreedt, gebruikt hij geen geweld dan na een vooraf gegeven uitdrukkelijke last van deze meerdere. De meerdere geeft daarbij aan van welk geweldmiddel gebruik wordt gemaakt. BWBR0011530
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling