46.198 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 4618, 4619, 4620   »
1, Instelling Adviesraad Defensie Aangelegenheden     1 Ingesteld wordt met ingang van 20 mei 1975 de Adviesraad Defensie Aangelegenheden (A.D.A.), hierna te noemen: de raad. BWBR0002969
2, Instelling Adviesraad Defensie Aangelegenheden     2 De raad heeft tot taak de Minister van Defensie op verzoek of eigener beweging van advies te dienen over vraagstukken inzake de defensie, in het bijzonder over tactische en strategische aangelegenheden, het materiaal alsmede over technische, organisatorische en financiële problemen. De raad dient, indien bij zich bezighoudt met de buitenlands-politieke aspecten van de defensie, ter wille van... BWBR0002969
3, Instelling Adviesraad Defensie Aangelegenheden     3 De Minister van Defensie draagt binnen een termijn van drie weken zorg voor de openbaarmaking van de aan hem uitgebrachte adviezen tenzij zulks om redenen van geheimhouding niet mogelijk wordt geacht in welk geval bedoelde adviezen ter vertrouwelijke kennisneming zullen worden gezonden aan de voorzitters van de vaste commissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer... BWBR0002969
4, Instelling Adviesraad Defensie Aangelegenheden     4 De raad is bevoegd werkgroepen in te stellen voor het bestuderen van bepaalde onderwerpen. In deze werkgroepen kunnen ook ambtelijke en niet-ambtelijke deskundigen die geen lid zijn van de raad als adviseurs worden opgenomen. De raad is bevoegd bepaalde studies te doen verrichten door daarvoor geëigende instituten of instellingen. Alvorens daartoe over te gaan pleegt de raad overleg met de M... BWBR0002969
5, Instelling Adviesraad Defensie Aangelegenheden     5 De leden van de raad worden door de Minister van Defensie benoemd voor een periode van twee jaar. Zij zijn terstond opnieuw benoembaar. BWBR0002969
6, Instelling Adviesraad Defensie Aangelegenheden     6 De leden van de raad verbinden zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot vertrouwelijke informatie die hun uit hoofde van hun lid maatschap ter kennis komt. Zij ondertekenen hiertoe een verklaring. BWBR0002969
7, Instelling Adviesraad Defensie Aangelegenheden     7 De bepalingen van artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing op al degenen die aan de werkzaamheden van de raad deelnemen op grond van het bepaalde in artikel 4 en artikel 9 van deze beschikking. BWBR0002969
Artikel 1, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 1 Voor de toepassing van de artikelen 3, tweede lid , jo. 3, eerste lid, onder h, onder 1°, 6, eerste lid, onder b, onder 1° , 14, eerste lid, onder c, onder 2° , en 16, eerste lid, onder c, onder 2°, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen worden de volgende landen aangewezen: • a. voor alle wijzen van vervoer: België, Bondsrepubli... BWBR0002688
Artikel 2, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet. BWBR0002688
Artikel 3, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 3 • 1. Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. • 2. Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in werking treedt. BWBR0002688
  1, 2, 3 ... 4618, 4619, 4620   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling