100 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. oefenen: het nabootsen van operationele taken, die door de regionaal bevelhebber als zodanig zijn aangemerkt, waarbij theoretisch onderwezen bekwaamheden in praktijk worden gebracht teneinde aldus de bedrevenheid in het uitvoeren van die taken te vergroten; • b. (wacht)diensten: activiteiten die niet behoeven voort te vloeien u... BWBR0028405
Artikel 2, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 2 • 1. Overwerk is mogelijk als gevolg van de navolgende activiteiten: • a. werkzaamheden boven de maximale arbeidsduur; • b. oefenen; • c. (wacht)diensten; • d. beschikbaarheid of bereikbaarheid; • e. continu- of ploegendienst. • 2. De dienstplichtige en de vrijwillig nadienende dienstplichtige hebben aanspraak op een vergoeding in tijd... BWBR0028405
Artikel 3, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 3 De dienstplichtige en de vrijwillig nadienende dienstplichtige komen niet in aanmerking voor een vergoeding in tijd of een toelage op grond van deze regeling gedurende de tijd dat deze: • a. aanwezig moeten zijn op een plaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid , uitsluitend ten gevolge van het feit dat zij van overheidswege worden gehuisvest of gevoed; • b. beperkt ... BWBR0028405
Artikel 4, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 4 • 1. Voor de dienstplichtige wordt een aanspraak op een vergoeding in tijd zoveel mogelijk verwerkt in het rooster in de meetperiode waarin de aanspraak is ontstaan dan wel in de daarop volgende maand. De tijd die aan het einde van die maand niet in het rooster is verwerkt, vervalt. • 2. Indien de dienstplichtige wordt verplaatst dan wel met groot verlof of ontslag word... BWBR0028405
Artikel 5, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 5 • 1. De dienstplichtige heeft aanspraak op een vergoeding in tijd voor overwerk terzake van overschrijding van de maximale arbeidsduur in de meetperiode als het gevolg van het verrichten van werkzaamheden. • 2. De vergoeding in tijd, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de tijd waarmee de maximale arbeidsduur wordt overschreden, met dien verstande dat overschrijding... BWBR0028405
Artikel 6, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 6 • 1. De dienstplichtige heeft aanspraak op een vergoeding in tijd voor overwerk terzake van oefenen dat langer dan een etmaal duurt indien het oefenen plaatsvindt op een zon-, feest- of gedenkdag. • 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt zes uren arbeidsduur per etmaal. • 3. Daarnaast heeft de dienstplichtige aanspraak op een toelage voor overwerk ... BWBR0028405
Artikel 7, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 7 • 1. Aanspraak op een vergoeding in tijd ter zake van (wacht)diensten heeft de dienstplichtige die in verband met het verrichten van die (wacht)diensten aanwezig moet zijn op een door de commandant aan te wijzen plaats niet zijnde de woning van de dienstplichtige, waaronder mede begrepen de plaats waar hij gewoonlijk de nacht doorbrengt. • 2. De vergoeding in tijd, bedo... BWBR0028405
Artikel 8, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 8 • 1. De dienstplichtige aan wie met het oog op eventuele dienstverrichting de verplichting wordt opgelegd zich op een zon-, feest- of gedenkdag op een bepaalde plaats beschikbaar of bereikbaar te houden dan wel binnen een bepaald gebied te verblijven of zich op bepaalde tijdstippen te melden, heeft aanspraak op een vergoeding in tijd. • 2. De vergoeding in tijd, bedoeld... BWBR0028405
Artikel 9, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 9 • 1. Voor het verrichten van continu of ploegendiensten op een zon-, feest- of gedenkdag heeft de dienstplichtige aanspraak op een vergoeding in tijd. • 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt drie uren arbeidsduur per etmaal. BWBR0028405
Artikel 10, Besluit extra beslaglegging dienstplichtigen BES     Artikel 10 • 1. De vrijwillig nadienende dienstplichtige die aanspraak heeft op een vergoeding voor overwerk als gevolg van één van de in artikel twee, eerste lid , genoemde activiteiten heeft nimmer tegelijkertijd aanspraak op een vergoeding voor overwerk als gevolg van één der overige in dat lid genoemde activiteiten. • 2. Indien de taakuitvoering van de eenheid zich ver... BWBR0028405
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »