24.046 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 2403, 2404, 2405   »
Artikel 1. Instelling, Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba     Instelling Artikel 1. Instelling Er is een Commissie van deskundigen inzake de toetsing van benoembaarheid van Arubaanse ministers, in dit besluit aangeduid als de commissie. BWBR0010873
Artikel 2. Samenstelling en ondersteuning, Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba     Samenstelling en ondersteuning Artikel 2. Samenstelling en ondersteuning • 1. De commissie bestaat uit drie personen. De voorzitter wordt aangewezen door de minister-president van Aruba en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk. Één lid wordt aangewezen door de minister-president van Aruba, één lid wordt aangewezen door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrij... BWBR0010873
Artikel 3. Opdracht, Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba     Opdracht Artikel 3. Opdracht • 1. De commissie adviseert over de criteria die bij de toetsing van de benoembaarheid tot Arubaans minister een rol dienen te spelen. • 2. De commissie besteedt bijzondere aandacht aan de rol van de Gouverneur ten aanzien van de benoeming van ministers, zowel wat betreft de inhoudelijke toetsing van de benoembaarheid, als wat betreft procedurele aspecten. BWBR0010873
Artikel 4. Werkwijze, Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba     Werkwijze Artikel 4. Werkwijze • 1. De commissie neemt bij het opstellen van haar advies de bestaande wettelijke kaders van Statuut en andere rijksregelgeving in acht. • 2. Bestaande bevoegdheden van bij de benoeming van ministers betrokken organen dienen te worden gerespecteerd. • 3. De commissie betrekt de genomen maatregelen en voorstellen die zijn gedaan ter uitvoering van het r... BWBR0010873
Artikel 5. Vergoeding van kosten, Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba     Vergoeding van kosten Artikel 5. Vergoeding van kosten • 1. De kosten die zijn verbonden aan de werkzaamheden van de commissie, worden voor gelijke delen gedragen door Aruba en Nederland. • 2. De kosten worden geheel voldaan door Nederland, waarna het door Aruba te betalen deel bij dat land zal worden gedeclareerd. • 3. Voor zover de kosten door Nederland worden gedragen, worden zij ten laste g... BWBR0010873
Artikel 6. Slotbepaling, Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba     Slotbepaling Artikel 6. Slotbepaling Het besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en in de Landscourant van Aruba. BWBR0010873
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Voor de toepassing van dit Verdrag: • a. wordt onder de term „investeringen" verstaan alle soorten vermogensbestanddelen en in het bijzonder, doch niet uitsluitend: • i. roerende en onroerende zaken, alsmede andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen; • ii. rechten ontleend ... BWBV0001395
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Elke Verdragsluitende Partij bevordert, binnen het kader van haar wetten en voorschriften, de economische samenwerking door middel van de bescherming op haar grondgebied van investeringen van investeerders van de andere Verdragsluitende Partij. Met inachtneming van het recht van elke Verdragsluitende Partij de door haar wetten of vo... BWBV0001395
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Elke Verdragsluitende Partij waarborgt een eerlijke en rechtvaardige behandeling van de investeringen van investeerders van de andere Verdragsluitende Partij en belemmert niet, door onredelijke of discriminatoire maatregelen, de werking, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de vervreemding daarvan do... BWBV0001395
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië, Brasilia, 25-11-1998     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Met betrekking tot belastingen, heffingen, lasten en verminderingen en vrijstellingen van belasting kent iedere Verdragsluitende Partij aan investeerders van de andere Verdragsluitende Partij die zich op haar grondgebied met economische activiteiten bezighouden, een behandeling toe die niet minder gunstig is dan die welke wordt toeg... BWBV0001395
  1, 2, 3 ... 2403, 2404, 2405   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied