13.637 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1362, 1363, 1364   »
Artikel 1, Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven     Artikel 1 Vast te stellen de selectielijst voor archiefbescheiden van het openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven en zijn rechtsvoorganger Havenschap Delfzijl (periode 1958-1996), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage. BWBR0008413
Artikel 2, Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven     Artikel 2 Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd. BWBR0008413
Artikel 1, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 1 BWBR0011435
Artikel 2, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 2 Ook indien een opdrachtgever anders zou verlangen, blijft de notaris gehouden de werkzaamheden te verrichten die hij in verband met de opdracht als notaris behoort te verrichten. Dit geldt ook wanneer door derden al werkzaamheden zijn verricht. BWBR0011435
Artikel 3, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 3 • 1. Bij de levering van registergoederen en de vestiging daarop van beperkte rechten stelt de notaris een zodanig onderzoek in dat over de rechtstoestand van het registergoed zo min mogelijk onzekerheid bestaat. Hij vermeldt de gegevens die voor de rechtstoestand van belang zijn in de akte. De notaris draagt bij de levering van een registergoed zoveel mogelijk zorg dat de ver... BWBR0011435
Artikel 4, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 4 • 1. De notaris is gehouden alle partijen bij de rechtshandeling waarvoor zijn tussenkomst is ingeroepen voor te lichten met betrekking tot de gevolgen van de handeling, voor zover de wet of de gewoonte dit van hem verlangt. • 2. Onder andere gegronde redenen van dienstweigering als bedoeld in artikel 21 lid 2 Wet op het notarisambt werd begrepen dat de notaris weet... BWBR0011435
Artikel 5, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 5 Onder andere gegronde redenen van dienstweigering als bedoeld in artikel 21 lid 2 Wet op het notarisambt wordt begrepen dat de notaris weet of vermoedt dat de inhoud van de akte waarvoor zijn tussenkomst is ingeroepen in strijd is met de waarheid of wanneer de in de akte vermelde door partijen in acht te nemen formaliteiten van de rechtshandeling niet in acht zijn genomen. De nota... BWBR0011435
Artikel 6, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 6 Onder andere gegronde redenen van dienstweigering als bedoeld in artikel 21 lid 2 Wet op het notarisambt wordt begrepen dat de notaris verzocht wordt mee te werken aan een vaststellen van feiten dal niet past bij zijn ambtsuitoefening. De notaris verleent zijn medewerking al dan met neergelegd in een proces-verbaalakte aan het vaststellen van feiten alleen wanneer voor dit vastste... BWBR0011435
Artikel 7, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 7 • 1. • 2. Indien de notaris een ernstig vermoeden heeft van het beramen of plegen van een misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert en de notaris bovendien aanwijzingen heeft dat het gaat om een misdrijf beraamd of gepleegd in georganiseerd verband, dan kunnen de eer en het aanzien van het notariaat meebrengen dat de notaris van zijn vermoeden melding... BWBR0011435
Artikel 8, Verordening beroeps- en gedragsregels     Artikel 8 De notaris neemt in geen geval meer in contanten in ontvangst dan het bedrag dat door het bestuur bij reglement zal worden vastgesteld. BWBR0011435
  1, 2, 3 ... 1362, 1363, 1364   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied