110 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. "de wet": de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ; • b. "de verzoeker": hij die een verzoek heeft gedaan als bedoeld in artikel 3 der wet ; • c. "de commissie": de commissie van advies, bedoeld in artikel 5 van de wet ; • d. "fungerend voorzitter": het lid van de commissie dat het onderzoek... BWBR0002465
Artikel 2, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 2 Tenzij Onze Minister van Defensie anders bepaalt, wordt aan de verzoeker die vóór zijn opkomst in militaire dienst, of binnen dertig dagen daarna, een verzoek tot erkenning van zijn bezwaren als ernstige gewetensbezwaren heeft gedaan, in afwachting van de onherroepelijke beslissing op het verzoek uitstel verleend van de militaire verplichtingen. BWBR0002465
Artikel 3, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 3 • 1. De commissie is zodanig samengesteld dat een brede spreiding van levensbeschouwing onder de leden aanwezig is. • 2. Uit de leden worden door Ons een voorzitter en een of meer vice- voorzitters benoemd. • 3. De leden wordt in elk geval ontslag verleend bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. BWBR0002465
Artikel 4, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 4 • 1. De commissie stelt een reglement vast, waarin worden geregeld: • a. de frequentie van de zittingen waarin het onderzoek plaatsvindt; • b. de samenstelling van het rooster der zittingen waarin het onderzoek plaatsvindt; • c. de deelneming van de leden aan de zittingen zulks op zodanige wijze, dat een zo groot mogelijke spreiding van levensbeschouwing t... BWBR0002465
Artikel 5, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 5 Onze Minister van Defensie draagt er zorg voor dat de commissie beschikt over passende lokaliteiten. BWBR0002465
Artikel 6, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 6 • 1. Aan de commissie wordt toegevoegd een secretaris, die door Ons wordt benoemd en ontslagen. • 2. Ten behoeve van het onderzoek worden adjunct-secretarissen toegevoegd, die door Onze Minister van Defensie worden benoemd en ontslagen. • 3. De secretaris treedt op als hoofd van het bureau van het secretariaat en regelt onder verantwoordelijkheid van de voorzitte... BWBR0002465
Artikel 7, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 7 De secretaris draagt er zorg voor dat de verzoeker voor het onderzoek wordt opgeroepen. BWBR0002465
Artikel 8, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 8 • 1. De fungerend voorzitter beslist over een aanvraag van de verzoeker tot het bijwonen van de zitting van het onderzoek door andere personen. • 2. De adjunct-secretaris stelt een verslag op van de verklaringen van de verzoeker ter zitting. BWBR0002465
Artikel 9, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 9 De commissie zendt het verzoek, haar advies en het verslag van het onderzoek ter zitting aan Onze Minister van Defensie. Indien de verzoeker niet verschijnt voor het onderzoek brengt de commissie advies uit, ook zonder dat de verzoeker is gehoord. BWBR0002465
Artikel 14, Besluit gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 14 • 1. Het advies van de commissie wordt door de leden, die hebben deelgenomen aan het onderzoek, vastgesteld bij meerderheid van stemmen. Het lid, dat een van de meerderheid afwijkende mening is toegedaan, kan daarvan doen blijken in een afzonderlijk advies, hetwelk bij het advies van de commissie wordt gevoegd dan wel daarin wordt opgenomen. • 2. In geval het onderzoek... BWBR0002465
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »