568 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »
Artikel 1, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 1 • 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: • a. Onze minister: Onze Minister van Defensie; • b. ontslag: ontslag, verleend aan een beroepsmilitair in de zin van de Kaderwet militaire pensioenen , dan wel aan een reservist in de zin van die wet , voorzover deze krachtens een vrijwillige verbintenis verplicht is tot doorlopende werkelijke ... BWBR0002540
Artikel 2, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 2 De gewezen militair heeft met ingang van de dag waarop zijn ontslag is ingegaan recht op een maandelijkse uitkering, maar niet eerder dan zodra hij de in artikel 1, eerste lid, onderdeel b , bedoelde ontslagleeftijd heeft bereikt. BWBR0002540
Artikel 3, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 3 • 1. Het bedrag van de uitkering, waarop de gewezen militair, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2° , aanspraak heeft is gedurende de eerste 60 maanden gelijk aan 80% van de laatstelijk genoten bezoldiging. • 2. Voor zover het totaal aantal volle pensioengeldige dienstjaren op de dag van het ontslag, waarnaar het pensioen ter zake van dat ontslag z... BWBR0002540
Artikel 4, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 4 Indien de militair gedurende de in artikel 1, eerste lid, onderdeel f , bedoelde periode of een deel daarvan is bezoldigd op basis van deeltijdverlof, wordt het in artikel 3 bedoelde bedrag van de uitkering berekend, nadat dit is vermenigvuldigd met de gemiddelde deeltijdfactor. BWBR0002540
Artikel 5, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 5 • 1. De inkomsten die de gewezen militair, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2° , geniet of gaat genieten in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de dag van het ontslag, ter zake waarvan de uitkering is toegekend, worden gedurende de eerste twee jaren, te rekenen vanaf de dag, waarop de uitkering is ingegaan of had kunnen ... BWBR0002540
Artikel 5a, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 5a Bij de toepassing van artikel 4 wordt voor de berekening van de in artikel 5 , eerste lid , bedoelde overschrijding de laatstelijk genoten bezoldiging vermenigvuldigd met de gemiddelde deeltijdfactor. BWBR0002540
Artikel 6, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 6 • 1. De gewezen militair die een uitkering geniet, waarop een vermindering kan worden toegepast als bedoeld in artikel 5 , is verplicht aan Onze minister, overeenkomstig de door deze gestelde regelen, terstond mededeling te doen van het aanvangen van enige arbeid of bedrijf, onder opgave - voor zover mogelijk - van de inkomsten, welke hij uit dien hoofde zal verwerven. Zijn... BWBR0002540
Artikel 7, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 7 Het recht op de uitkering vervalt: • a. indien aan de gewezen militair een pensioen wordt toegekend ingevolge de bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen: met ingang van de dag waarop dat pensioen ingaat; • b. indien de gewezen militair anders dan na een oproeping als bedoeld in artikel 8, eerste lid , als militair of als geestel... BWBR0002540
Artikel 8, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 8 • 1. Wij behouden Ons voor een gewezen militair, die de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt, in tijd van oorlog, voor zover nodig, op te roepen om, na daartoe geschikt te zijn bevonden, bij zijn oorspronkelijke korps, wapen, dienstvak of dienstgroep te worden aangesteld in de laatstelijk door hem beklede rang of stand en klasse ten einde als militair werkelijke dienst ... BWBR0002540
Artikel 9, Uitkeringswet gewezen militairen     Artikel 9 • 1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de gewezen militair wordt aan de weduwe of weduwnaar dan wel aan de achtergebleven geregistreerde partner, van wie de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd gelijk aan: • a. driemaal de laatstelijk genoten bezoldiging zoals die op de dag van het overlijden gold, dan wel, • b. indien op de d... BWBR0002540
  1, 2, 3 ... 55, 56, 57   »