494 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »
Artikel 1, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ; • b. verzekeraar: een verzekeringsonderneming als bedoeld in richtlijn nr. 73/239/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juli... BWBR0002614
Artikel 2, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 2 Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die in Nederland woont. BWBR0002614
Artikel 3, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 3 • 1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. • 2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen welke in Nederland hun thuishaven hebben, ten opzichte van de bemanning als deel van Nederland beschouwd. • 3. Hij die Nederland metterwoon heeft verlaten en binnen een jaar nadien metterwoon terugkeert zonder... BWBR0002614
Artikel 4, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 4 In de uitvoering van de in deze wet geregelde verzekering wordt, voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald, voorzien door de zorgverzekeraars en het Zorginstituut. BWBR0002614
Artikel 5, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 5 • 1. Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, die: • a. ingezetene is; • b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland of op het continentaal plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. • 2. In afwijking van het eerste lid zijn vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijf genieten ... BWBR0002614
Artikel 5b, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 5b Zo nodig in afwijking van artikel 5 en de daarop berustende bepalingen: • a. wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie; • b. wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag... BWBR0002614
Artikel 5c, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 5c De Sociale Verzekeringsbank stelt ambtshalve en, desgevraagd, op aanvraag vast of een natuurlijke persoon voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 5 of 5b vastgestelde voorwaarden voor het verzekerd zijn ingevolge deze wet. BWBR0002614
Artikel 6, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 6 • 1. De verzekerden hebben aanspraak op zorg ter voorkoming van ziekten en ter voorziening in hun geneeskundige behandeling, verpleging en verzorging. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid of strekkende tot verbetering van levensomstandigheden, alsmede maatschappelijke dienstverlening. • 2. Bij of krachten... BWBR0002614
Artikel 7, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten     Artikel 7 • 1. Voor militairen in werkelijke dienst treden de aanspraken inzake geneeskundige verzorging door of vanwege de Militair Geneeskundige Dienst in de plaats van de aanspraken krachtens deze wet. • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt een regeling getroffen voor de verzekerden die, onder voorwaarden en regelen te stellen door Onze Minister van Defensi... BWBR0002614
Artikel 34, Besluit zorgaanspraken AWBZ     Artikel 34 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder: • a. ADL: algemene dagelijkse levensverrichtingen; • b. ADL-woning: woning die deel uitmaakt van een aantal bij elkaar horende rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoningen die tot stand zijn gekomen met behulp van subsidie uit de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziekteko... BWBR0014149
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »