1.575 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 156, 157, 158   »
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht     Artikel 1 • 1. De handelaren, bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht , zijn opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie. • 2. In het eerste lid wordt... BWBR0005381
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht     Artikel 2 • 1. Indien de in artikel 1 aangewezen handelaar de koopprijs van koper en koperlegeringen in contant geld voldoet, controleert hij de identiteit van de aanbieder aan de hand van een identiteitsbewijs in de zin van artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht . • 2. De handelaar, aangewezen in artikel 1 van dit besluit, voldoet aan de verplichting ingevolge... BWBR0005381
Artikel 3, Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking op de dag waarop de Wet van 9 oktober 1991, Stb. 520 tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met voorzieningen ten behoeve van de bestrijding van heling, in werking treedt. BWBR0005381
Artikel 1. Begripsbepalingen, Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. reglement: Reglement verpleging ter beschikking gestelden ; • b. verlof: het verlof als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet; • c. elektronisch volgsysteem: het op afstand volgen van een ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde door middel van elektronische apparatuur, aangebrach... BWBR0022832
Artikel 2. Doelgroep, Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem     Doelgroep Artikel 2. Doelgroep Voor verlof met elektronisch volgsysteem kan in aanmerking komen iedere ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde, die beschikt over een verlofmachtiging van de Minister van Veiligheid en Justitie, zoals bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de wet . BWBR0022832
Artikel 3. Criteria, Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem     Criteria Artikel 3. Criteria • 1. Het hoofd van de inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden bepaalt, met inachtneming van de persoonlijke, lichamelijke en geestelijke omstandigheden van de ter beschikking gestelde of anderszins verpleegde, of deze geschikt is om voor verlof met een elektronisch volgsysteem in aanmerking te komen. • 2. Het verlof met elektronisch volgsystee... BWBR0022832
Artikel 4. Verplichtingen, Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem     Verplichtingen Artikel 4. Verplichtingen In het verplegings- en behandelingsplan worden de met het verlof met elektronisch volgsysteem verbonden verplichtingen vastgelegd. Deze verplichtingen kunnen onder andere betreffen: • a. de zorgvuldige omgang met de apparatuur; • b. het niet afwijken van de afgesproken route of van de gemaakte afspraken tijdens het verlof; • c. het opvolgen van de ... BWBR0022832
Artikel 5. Inwerkingtreding, Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0022832
Artikel 6. Citeertitel, Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem     Citeertitel Artikel 6. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling verlof met elektronisch volgsysteem. BWBR0022832
Artikel 1, Reclasseringsregeling 1995     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; • b. reclasseringsinstelling: een erkende instelling als bedoeld in artikel 4 ; • c. penitentiaire inrichting: een gevangenis, huis van bewaring of inrichting voor de opvang van verslaafden; • d. taakstraf: de taakstraf, bedoeld in a... BWBR0007120
  1, 2, 3 ... 156, 157, 158   »