983 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 97, 98, 99   »
Artikel 1. Toepassing, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Toepassing Artikel 1. Toepassing De uitoefening van de bevoegdheden van dit besluit geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0003404
Artikel 2. Uitvoeren van vluchten, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Uitvoeren van vluchten Artikel 2. Uitvoeren van vluchten Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten worden door Onze Minister voorschriften gegeven ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen. BWBR0003404
Artikel 3. Supersoon vliegen, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Supersoon vliegen Artikel 3. Supersoon vliegen • 1. Het is verboden een vlucht uit te voeren met een snelheid groter dan de voortplantingssnelheid van het geluid indien daardoor schokgolven ontstaan. • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt: • a. ten aanzien van een burgerluchtvaartuig niet indien en voor zover door Onze Minister ontheffing is verleend; • b. ten aanzien van een mili... BWBR0003404
Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking gebruik luchthavens Artikel 4. Beperking gebruik luchthavens • 1. Het opstijgen of landen van bepaalde soorten luchtvaartuigen op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart kan door Onze Minister worden beperkt of verboden, indien daarbij meer dan een door hem vastgestelde hoeveelheid geluid wordt geproduceerd. • 2. Artikel ... BWBR0003404
Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Beperking geluidhinder door proefdraaien Artikel 5. Beperking geluidhinder door proefdraaien Met betrekking tot de beperking van de geluidhinder ontstaan door proefdraaien van in luchtvaartuigen gemonteerde motoren op de luchthaven Schiphol of een luchthaven als bedoeld in artikel 8.42 , 8.69 of 10.14 van de Wet luchtvaart anders dan bij uitvoering van een vlucht worden voor zover daarvoor geen toepassing kan worden gegeven... BWBR0003404
Artikel 6. Strafbepaling, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Strafbepaling Artikel 6. Strafbepaling • 1. Overtreding van • a. artikel 3, eerste lid of • b. een verbod krachtens artikel 4 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 62, derde lid, van de Luchtvaartwet ( Stb. 1958, 47). • 2. Overtreding van een voorschrift gegeven krachtens de artikelen 2 of 5 is, voor zover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit... BWBR0003404
Artikel 7. Slotbepaling, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Slotbepaling Artikel 7. Slotbepaling Dit besluit treedt in werking twee maanden na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0003404
Artikel 5, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 5 • 1. De kwaliteitsdoelstelling water voor zalmachtigen onderscheidenlijk water voor karperachtigen is het geheel van daarop onderscheidenlijk betrekking hebbende normen zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage III . • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstellingen is een termijn verbonden van vijf jaar, beginnende op het tijdstip waar... BWBR0003633
Artikel 6, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 6 Een oppervlaktewaterlichaam waaraan één van de in artikel 5 bedoelde kwaliteitsdoelstellingen is verbonden, dient te worden onderzocht met een minimumfrequentie als aangegeven in bijlage III ten aanzien van de in die bijlage aangegeven parameters en op de wijze als aangegeven in bijlage V . BWBR0003633
Artikel 7, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water     Artikel 7 • 1. De kwaliteitsdoelstelling schelpdierwater is het geheel van normen zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage IV . • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde kwaliteitsdoelstelling is een termijn verbonden van zes jaar, beginnende op het tijdstip waarop in een plan als bedoeld in de artikelen 4.1 , 4.4 en 4.6 van de Waterwet voor de in het... BWBR0003633
  1, 2, 3 ... 97, 98, 99   »