113 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel 1, Regeling saneringsprogramma industrielawaai     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0007266
Artikel 2, Regeling saneringsprogramma industrielawaai     Artikel 2 Het saneringsprogramma, dat aan de minister wordt voorgelegd, gaat vergezeld van de in het overzicht, bedoeld onder a, genoemde stukken en van: • a. een overzicht, opgesteld overeenkomstig onderdeel A van bijlage I bij deze regeling; • b. een verantwoording omtrent de inhoud van het besluit tot vaststelling van het saneringsprogramma, opgesteld overeenkomstig o... BWBR0007266
Artikel 3, Regeling saneringsprogramma industrielawaai     Artikel 3 • 1. Het aan de minister voorgelegde saneringsprogramma gaat bovendien vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke deskundige. • 2. De in het eerste lid bedoelde verklaring is opgesteld overeenkomstig het model dat is opgenomen in bijlage II bij deze regeling. BWBR0007266
Artikel 4, Regeling saneringsprogramma industrielawaai     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 januari 1995. BWBR0007266
Artikel 5, Regeling saneringsprogramma industrielawaai     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling saneringsprogramma industrielawaai. BWBR0007266
Artikel 1, Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:bedrijfsriolering: voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool;openbaar riool: gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater;zuiveringtechnisch werk: zuiveringtechnisch werk als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet . BWBR0007944
Artikel 1a, Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer     Artikel 1a Deze regeling berust mede op artikel 5.14 van het Besluit omgevingsrecht . BWBR0007944
Artikel 2, Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer     Artikel 2 • 1. Het bevoegd gezag verbindt aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met betrekking tot een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool van waaruit afvalwater in een zuiveringtechnisch werk wordt gebracht, naast andere voorschriften d... BWBR0007944
Artikel 3, Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer     Artikel 3 • 1. Voor zover het betreft inrichtingen waarvoor artikel IV, eerste lid, van de wet van 2 november 1994, Stb. 798, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (afvalwater) van toepassing is, verbindt het bevoegd gezag de voorschriften die ingevolge deze regeling aan een vergunning dienen te worden verbonden, vóór 1 maa... BWBR0007944
Artikel 4, Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zijn wordt geplaatst. BWBR0007944
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie