1.213 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 120, 121, 122   »
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001], Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)     Artikel I [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001] [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007393
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001], Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)     Artikel II [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001] • 1. De in artikel I, onder a , bedoelde persoon die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit op zijn bijzondere spaarrekening in de zin van artikel 4 van de premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 een op zijn bezoldiging ingehouden bedrag had uitstaan, komt in aanmerking voor de toekenning van een premie met overeenkomstige... BWBR0007393
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001], Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)     Artikel III [Materieel uitgewerkt per 01-03-2001] Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995. BWBR0007393
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997], Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997] Voor de werkingsduur van deze regeling wordt het Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995 buiten werking gesteld. BWBR0007969
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997], Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997] Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 februari 1996. BWBR0007969
ARTIKEL I, Uitvoeringswet UPOV 1991     ARTIKEL I De op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten, waarvan de Franse en Engelse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1992, 52 en de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 1993, 153, wordt goedgekeurd voor Nederland. BWBR0008141
ARTIKEL II, Uitvoeringswet UPOV 1991     ARTIKEL II [Wijzigt de Zaai- en Plantgoedwet.] BWBR0008141
ARTIKEL III, Uitvoeringswet UPOV 1991     ARTIKEL III [Wijzigt de Wet op de economische delicten.] BWBR0008141
ARTIKEL IV, Uitvoeringswet UPOV 1991     ARTIKEL IV • 1. Deze wet is van toepassing met betrekking tot rassen, waarvoor reeds voor de datum van inwerkingtreding van deze wet kwekersrecht is verleend, met dien verstande dat op handelingen, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, met betrekking tot materiaal van dergelijke rassen, welke plaatsvinden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, de bepalingen van de Zaaizaa... BWBR0008141
ARTIKEL V, Uitvoeringswet UPOV 1991     ARTIKEL V Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen II , III en IV , die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0008141
  1, 2, 3 ... 120, 121, 122   »