266 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »
Artikel 1, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 1 • 1. In deze wet wordt mede verstaan onder: • a. "landsverdediging": de bestrijding van rampen en zware ongevallen in buitengewone omstandigheden als bedoeld in paragraaf 12 van de Wet veiligheidsregio’s , de beperking van de onmiddellijke gevolgen daarvan alsmede de voorbereiding op deze bestrijding en beperking; • b. "de aanleg van een werk ten behoeve va... BWBR0002079
Artikel 2, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 2 Wanneer de aanleg, de instandhouding of het gebruik van een werk ten behoeve van de landsverdediging in strijd zou komen met een bepaling van enig Koninklijk besluit, of van enige verordening kunnen Wij op voordracht van Onze Minister van die bepaling ontheffing verlenen, indien Wij dit om redenen van spoed nodig achten. BWBR0002079
Artikel 3, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 3 • 1. Wordt voor de aanleg, de instandhouding of het gebruik van een werk ten behoeve van de landsverdediging bij enige wet, Koninklijk besluit of verordening een vergunning gevorderd, dan kunnen Wij op voordracht van Onze Minister deze vergunning verlenen, indien Wij dit om redenen van spoed nodig achten. • 2. Wij zijn bij het verlenen van deze vergunning niet gebonden ... BWBR0002079
Artikel 4, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 4 Een voordracht, als in dit Hoofdstuk bedoeld, wordt niet gedaan dan in overeenstemming met Onze Minister, onder wiens verantwoordelijkheid de zorg berust voor het belang, ter behartiging waarvan de wet, het Koninklijk besluit of de verordening, waarvan moet worden afgeweken of waarbij de vergunning wordt gevorderd, is gegeven. BWBR0002079
Artikel 5, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 5 Wanneer voor de aanleg, de instandhouding of het gebruik van een werk ten behoeve van de landsverdediging duurzaam of tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van onroerende zaken en indien hetzij toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht niet mogelijk is, hetzij de toepassing van die wet naar het oordeel van Onze Minister ontoelaatbare vertraging voor die aanleg, die instand... BWBR0002079
Artikel 6, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 6 • 1. Een verplichting tot gedogen, als bedoeld in artikel 5, wordt opgelegd door Onze Minister. • 2. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. • 3. Indien het gedogen een openbaar belang aanmerkelijk dreigt te schaden, pleegt Onze Minister, alvorens de verplichting to... BWBR0002079
Artikel 7, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 7 • 1. In gevallen van geringe betekenis kan Onze Minister van zijn bevoegdheid tot het opleggen van een verplichting tot gedogen mandaat verlenen. In dat geval is artikel 6 van overeenkomstige toepassing. • 2. Aan degenen aan wie de verplichting is opgelegd, wordt een gewaarmerkt afschrift van het mandaatbesluit overgelegd. BWBR0002079
Artikel 8, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 8 Verplichtingen tot gedogen, opgelegd met toepassing van artikel 6 of 7 , zijn mede van kracht voor de volgende rechthebbenden ten aanzien van de betrokken onroerende zaken. BWBR0002079
Artikel 9, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 9 • 1. Ieder, die enig recht heeft ten aanzien van een onroerende zaak, ten aanzien waarvan met toepassing van artikel 6 of 7 een verplichting tot gedogen is opgelegd, kan, binnen een maand nadat de kennisgeving van het opleggen van de verplichting tot gedogen aan hem is verzonden of hij op andere wijze van het opleggen van de verplichting kennis had kunnen dragen, aan h... BWBR0002079
Artikel 10, Belemmeringenwet Landsverdediging     Artikel 10 • 1. De rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken zijn, behoudens recht op schadevergoeding, verplicht te gedogen, dat een werk ten behoeve van de landsverdediging, waarvan zij de aanleg ingevolge de bepalingen van dit Hoofdstuk verplicht waren te gedogen, wordt weggeruimd. • 2. Bij die opruiming zullen de onroerende zaken zoveel mogelijk in de vorige staat worde... BWBR0002079
  1, 2, 3 ... 25, 26, 27   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling