1.341 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 133, 134, 135   »
Artikel 1, Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957-1984     Artikel 1 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aan de openbaarheid van de naar het Algemeen Rijksarchief overgebrachte archiefbescheiden van het Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984, de volgende beperking gesteld: • 1. Raadpleging van bescheiden die betrekking hebben op nog levende personen, zoals vermeld in het inventarisnummer 47 is slechts... BWBR0021608
Artikel 2, Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957-1984     Artikel 2 De directeur van het Algemeen Rijksarchief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, in overeenstemming met het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde. BWBR0021608
Artikel 3, Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957-1984     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. BWBR0021608
Artikel 1, Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; LMA: Loyalis Maatwerkadministraties B.V.; regelingen: Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk , Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk , Rijkswachtgeldbesluit 1959 , Uitkeringsregeling 1966 , de Regeling... BWBR0021669
Artikel 2, Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)     Artikel 2 • 1. LMA is bevoegd om namens de Minister al die besluiten te nemen die de opdrachtgever bij of krachtens de regelingen bevoegd is te nemen. • 2. LMA is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften, met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarsc... BWBR0021669
Artikel 3, Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)     Artikel 3 LMA is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Staat der Nederlanden privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. BWBR0021669
Artikel 4, Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)     Artikel 4 LMA is niet bevoegd om zelfstandig verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur , de Wet nationale ombudsman , dan wel verzoeken van gelijksoortig karakter, voor zover die verband houden met de uitvoering van de regelingen, namens de Minister af te handelen. Dergelijke zaken worden door LMA inhoudelijk voorbereid en formeel door de Minister afgehandeld. BWBR0021669
Artikel 5, Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)     Artikel 5 LMA is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van volmacht aan bij LMA in dienst zijnde functionarissen. LMA doet daarvan mededeling aan de Minister. BWBR0021669
Artikel 6, Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)     Artikel 6 • 1. LMA rapporteert ieder kwartaal aan de Minister over de uitvoering van zijn bevoegdheden als omschreven in artikel 2 . • 2. Ingeval er op grond van artikel 2, tweede lid , wordt beslist op een bezwaarschrift waarbij kennelijk een aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang in het geding is, vindt in afwijking van het eerste lid rapportage onverwijld pl... BWBR0021669
Artikel 7, Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)     Artikel 7 Het Besluit tot het verlenen van mandaat aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ter zake van de uitvoering van de ontslaguitkeringsregelingen van de sector Rijk van 3 april 2006 , het Besluit tot het verlenen van mandaat aan Loyalis Maatwerkadministraties ter zake van de uitvoering van de ontslaguitkeringsregelingen van de sector Rijk van 3 april 2006 alsmede ... BWBR0021669
  1, 2, 3 ... 133, 134, 135   »