45 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1. Omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften, Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties     Omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften Artikel 1. Omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften • 1. Onder betrouwbaarheid wordt voor de toepassing van de toezichtwet verstaan het zich onthouden van één of meer gedragingen die naar het oordeel van de toezichthouder in de weg staan aan het vervullen van de functie van (mede)beleidsbepaler. • 2. Tot de in het eerste lid bedoelde gedragingen behoren in ieder geval ged... BWBR0020318
Artikel 2. Omtrent de vaststelling van de feiten, Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties     Omtrent de vaststelling van de feiten Artikel 2. Omtrent de vaststelling van de feiten • 1. De beoordeling van de betrouwbaarheid geschiedt door op basis van voornemens, handelingen en antecedenten (hierna gezamenlijk te noemen: antecedenten) te toetsen of betrokkene blijk geeft of heeft gegeven van zodanige gedragingen dat daardoor naar het oordeel van de toezichthouder diens betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staa... BWBR0020318
Artikel 3. Omtrent de afweging van belangen, Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties     Omtrent de afweging van belangen Artikel 3. Omtrent de afweging van belangen • 1. De toezichthouder concludeert dat de betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat indien naar zijn oordeel uit de antecedenten van betrokkene blijkt dat deze één of meer van de in artikel 1 bedoelde gedragingen heeft vertoond. • 2. De toezichthouder betrekt bij zijn oordeelsvorming • – in voorkomend geval het ond... BWBR0020318
Artikel 4. Toezichtmaatregelen, Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties     Toezichtmaatregelen Artikel 4. Toezichtmaatregelen In het geval dat de toezichthouder heeft geconcludeerd dat de betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat en uit de toezichtwet zelf geen directe consequenties voortvloeien, kan de toezichthouder gebruik maken van de hem ingevolge de toezichtwet toekomende bevoegdheden (bijvoorbeeld het geven van een aanwijzing, het niet verlenen c.q. intrekken van een vergun... BWBR0020318
Artikel 5. Inwerkingtreding, Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant. De beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2006. BWBR0020318
Wettelijk kader, Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen     Wettelijk kader Ten aanzien van de positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen is het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds in een eerder stadium bekend gemaakt. Deze beleidsregel kan worden aangemerkt als een technische en beleidsneutrale omzetting in het kader van de Wft en is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleids... BWBR0020749
1. Onderzoek, Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen     Onderzoek 1. Onderzoek De research afdeling van een beleggingsonderneming wordt in het kader van de structurering van de beleggingsonderneming geregeld in de artikelen 6:21 en 6:22 Nrgfo . De beleggingsonderneming moet op grond daarvan alle maatregelen treffen die nodig zijn voor een onafhankelijk marktoptreden met betrekking tot de research afdeling alsmede ter vermijding van de verspreiding van ... BWBR0020749
2. Onderzoeksrapporten, publicaties en advisering, Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen     Onderzoeksrapporten, publicaties en advisering 2. Onderzoeksrapporten, publicaties en advisering Indien het onafhankelijke onderzoek tot bruikbare informatie leidt die samengesteld is uit openbare informatie met betrekking tot de onderneming, is er geen sprake van voorwetenschap als bedoeld in artikel 5:53, eerste lid Wft . Het enkele feit dat openbare gegevens subjectief worden geselecteerd, geïnterpreteerd en geanalyseerd en/of sameng... BWBR0020749
2.1. de conclusies of aanbevelingen uit het rapport worden niet openbaar gemaakt, Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen     1. de conclusies of aanbevelingen uit het rapport worden niet openbaar gemaakt 2.1. de conclusies of aanbevelingen uit het rapport worden niet openbaar gemaakt • a. Er is geen sprake van voorwetenschap; het enkele feit dat openbare gegevens subjectief worden geselecteerd, geïnterpreteerd en, geanalyseerd en/of samengevoegd levert geen voorwetenschap op. • b. In dit geval staat het de instelling vrij haar bevindingen bij haar eigen transactie-beslissingen t... BWBR0020749
2.2. de conclusies of aanbevelingen uit het rapport worden wel openbaar gemaakt., Beleidsregel positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen     2. de conclusies of aanbevelingen uit het rapport worden wel openbaar gemaakt. 2.2. de conclusies of aanbevelingen uit het rapport worden wel openbaar gemaakt. Essentieel is in dit geval of de beleggingsonderneming weet of had behoren te weten, dat de publicatie van de onderzoeksbevindingen, naar redelijkerwijs is te verwachten, invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten. Ook hier kunnen zich twee situaties voordoen: BWBR0020749
  1, 2, 3, 4, 5   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling