Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2000
I. Samenvatting
Het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2000 is onveranderd ten opzichte van 1999.
II. Inleiding
In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1 juni 1999 – 1 augustus 2000 is vastgelegd dat de Btzr-bijdrage wordt gehandhaafd op het niveau van 1999 tot het moment waarop de Btzr-bijdrage het niveau bereikt van het totaal van de helft van de MOOZ-bijdrage, de helft van de WTZ-bijdrage en 50% van het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze door het Centraal Plan Bureau ten behoeve van het Centraal Economisch Plan wordt geraamd. Vervolgens wordt de Btzr-bijdrage jaarlijks vastgesteld op 50% van het totaal van de MOOZ-bijdrage, de WTZ-bijdrage en het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze door het Centraal Plan Bureau wordt geraamd.
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
De MOOZ-bijdrage en de WTZ-bijdrage zijn voor het jaar 2000 vastgesteld op f 18,50 respectievelijk f 33,00 per maand. Het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op f 167,58 per maand.
Op basis van de nieuwe systematiek worden de bedragen:
a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, Btzr): f 109,54 (= f 9,25 MOOZ + f 16,50 WTZ + f 83,79 premie).
b. Voor één medebetrokken kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder b, Btzr) en voor medebetrokken kinderen van 16 tot en met 19 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, Btzr): f 54,77 (= f 4,62 MOOZ + f 8,25 WTZ + f 41,90 premie).
c. Voor medebetrokken kinderen van 20 tot en met 26 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, Btzr): f 67,65 (= f 9,25 MOOZ + f 16,50 WTZ + f 41,90 premie).
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000
Aangezien de bedragen zoals die zijn vastgesteld voor 1999 hoger zijn dan de bedragen berekend volgens de nieuwe systematiek worden de bedragen van 1999 in 2000 gehandhaafd.
Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2000:
a. Voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, Btzr):
1. f 143,82;
2. voor (mede-)betrokkenen met een WTZ-standaardpolis als bedoeld in artikel 4, derde lid wordt dit bedrag vermeerderd met f 5,00.
b. Voor één medebetrokken kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder b, Btzr):
1. f 71,91;
2. indien verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in in artikel 4, derde lid wordt dit bedrag vermeerderd met f 2,50.
c. Voor medebetrokken kinderen van 16 tot en met 26 jaar (bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder c, Btzr):
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij mevrouw Van Ogtrop respectievelijk het secretariaat van de afdeling Pensioenen Sociale Zekerheid en Zorg (telefoon (070) 426 69 00 respectievelijk 426 69 96).
1. f 85,36;
2. indien verzekerd via een WTZ-standaardpolis als bedoeld in in artikel 4, derde lid wordt dit bedrag vermeerderd met f 2,50.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
I. Samenvatting
II. Inleiding
III. Berekening van de ziektekostentegemoetkomingen volgens de nieuwe systematiek
IV. Vaststelling van de ziektekostentegemoetkomingen per 1 januari 2000
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht