1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Artikel II, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2003 met dien verstande dat in afwijking van artikel 22, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999:
a. de vrijstelling ingaat op 1 januari 2003 indien:
1°. betrokkene op 1 januari 2003 voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, zoals dit artikellid luidt na inwerkingtreding van dit besluit, en
2°. de aanvraag voor de vrijstelling is ingediend vóór 1 januari 2004;
b. de vrijstelling ingaat op de dag van inwerkingtreding van dit besluit indien:
1°. betrokkene op 1 januari 2003 voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, zoals dit artikellid luidt na inwerkingtreding van dit besluit, en
2°. de aanvraag voor de vrijstelling is ingediend in de periode gelegen tussen 31 december 2003 en een jaar na de datum waarop dit besluit in werking treedt.
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
Artikel III. Inwerkingtreding
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht