Wijziging ARAR in verband met invoering partnerschapsregistratie Circulaire aan de ministers
Met ingang van 1 januari 1998 zijn twee wetten in werking getreden waarbij aan het geregistreerd partnerschap dezelfde rechtsgevolgen zijn verbonden als aan het huwelijk (Stb. 1997, 324 en Stb. 1997, 660).
Naar aanleiding van de totstandkoming van deze wetten zijn ook diverse rechtspositieregelingen voor het rijkspersoneel aangepast. Het desbetreffende koninklijk besluit van 29 januari 1998 is gepubliceerd in Staatsblad 1998, 89 en werkt terug tot en met 1 januari 1998. Voor de sector rijk zijn m.n. de artikelen I, XI tot en met XVIII en XXV van belang.
De rechten die de diverse rechtspositieregelingen toekennen aan de echtgenoot of echtgenote van de ambtenaar gelden ten gevolge van dit besluit eveneens voor de geregistreerde partner van de ambtenaar.
Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden.
De van Binnenlandse Zaken
Minister
Voor deze,
De
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht