1.
Onder ambtenaren worden begrepen leden van algemeen vertegenwoordigende organen.
2.
Onder ambtenaren en onder rechters worden begrepen scheidsrechters; onder rechters zij die administratieve rechtsmacht oefenen.
3.
Allen die tot de gewapende macht behoren worden mede als ambtenaar beschouwd.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht