1.
Verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij veroordeling wegens enig strafbaar feit.
2.
Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
- Eerste Boek. Algemene bepalingen
+ Tweede Boek. Misdrijven
+ Derde Boek. Overtredingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht