1.
De houder kan van dengene, tegen wien hij zijn recht van regres uitoefent, vorderen:
3°. de kosten van protest, die van de gedane kennisgevingen alsmede de andere kosten.
Inhoudsopgave
- Algemeene bepaling
- Eerste Boek. Van den koophandel in het algemeen
+ Tweede Boek. Van de regten en verpligtingen uit scheepvaart voortspruitende
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht