1.
De zorgaanbieder legt jaarlijks vóór 1 juni per zorginstelling een verslag ter openbare inzage, waarin verantwoording wordt afgelegd van het beleid dat in het afgelopen jaar ter uitvoering van deze wet ter zake van de kwaliteit van de verleende zorg is gevoerd.
2.
In het verslag geeft de zorgaanbieder tenminste aan:
a. of en zo ja op welke wijze patiënten bij het kwaliteitsbeleid zijn betrokken;
b. in geval van een zorginstelling: de frequentie waarmee en de wijze waarop binnen de zorginstelling kwaliteitsbeoordeling plaatsvond en het resultaat ervan;
c. welk gevolg is gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg.
Afschrift van het verslag wordt gezonden aan Onze Minister en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3. Zorginstellingen
+ Hoofdstuk 4. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk 5. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht