Inhoudsopgave
Artikel I. Wijzigingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
Artikel II. Wijzigingen van de Ambtenarenwet
Artikel III. Wijzigingen van de Ziektewet
Artikel IV. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel V. Wijziging van de Wet flexibel werken
Artikel VI. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel VII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel VIII. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel VIIIa. Overgangsrecht Burgerlijk Wetboek
Artikel IX. Overgangsrecht Burgerlijk Wetboek
Artikel X. Samenloop met het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen
Artikel Xa. Wijziging van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
Artikel Xb. Wijziging van de Verzamelwet SZW 2015
Artikel Xc
Artikel XI. Citeertitel
Artikel XII. Inwerkingtreding
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht