Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 11 Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Uitgebreide informatie
1.
Er is een KNMI-raad.
2.
De raad heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het KNMI te bewaken en daarover te rapporteren.
3.
De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen door Onze Minister voor vier jaar op grond van bekwaamheid te benoemen leden, waaronder de voorzitter. Herbenoeming kan éénmaal en voor ten hoogste vier jaar plaatshebben.
4.
De leden van de raad worden op eigen aanvraag door Onze Minister ontslagen. Zij kunnen voorts door Onze Minister worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.
5.
Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld met betrekking tot de rechtspositie van de leden van de KNMI-raad.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk 2. Instelling en taak
+ Hoofdstuk 3. Algemeen weerbericht
+ Hoofdstuk 4. Beschikbaarheid van KNMI-gegevens
+ Hoofdstuk 5. Luchtvaartmeteorologische inlichtingen
+ Hoofdstuk 6. Onderzoek
- Hoofdstuk 7. KNMI-raad
+ Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht