1.
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak stelt een regeling vast voor de behandeling van klachten.
2.
Klachten kunnen niet een rechterlijke uitspraak betreffen.
3.
Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van de zinsnede «of een ander» in artikel 9:1, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder bestuursorgaan wordt verstaan: de Afdeling bestuursrechtspraak.
4.
De regeling, bedoeld in het eerste lid, wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. De Raad van State in het algemeen
+ Hoofdstuk II. De Afdeling advisering
- Hoofdstuk III. De Afdeling bestuursrechtspraak
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht