1.
De Raad kent een Afdeling advisering.
2.
De Afdeling advisering bestaat uit:
a. de vice-president en
b. de leden, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst die in de Afdeling advisering zijn benoemd.
3.
De leden van het koninklijk huis, bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, hebben zitting in de Afdeling advisering. Artikel 1, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4.
De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. De Raad van State in het algemeen
- Hoofdstuk II. De Afdeling advisering
+ Hoofdstuk III. De Afdeling bestuursrechtspraak
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht