1.
Een motorrijtuig wordt gehouden door degene:
a. op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het kentekenregister;
b. die het motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven, feitelijk ter beschikking heeft;
c. die een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig in Nederland feitelijk ter beschikking heeft.
2.
Als motorrijtuig waarvoor geen kenteken is opgegeven wordt niet aangemerkt een motorrijtuig waarvoor ingevolge artikel 37 van de Wegenverkeerswet 1994 het voorzien zijn van een kenteken ter zake van het gebruik van de weg niet is voorgeschreven. De eerste volzin is niet van toepassing met betrekking tot artikel 37, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994, behoudens voorzover bij ministeriƫle regeling anders wordt bepaald.
3.
Een houder als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel c, niet zijnde een lichaam, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht in Nederland zijn hoofdverblijf te hebben indien hij in Nederland:
a. als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, genoemd in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen; of
b. niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, genoemd in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen, maar verplicht is tot het doen van aangifte van verblijf en adres ingevolge artikel 2.38 van die wet.
4.
Een houder als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, zijnde een onderneming of rechtspersoon, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht in Nederland te zijn gevestigd indien hij in Nederland is ingeschreven in het handelsregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Handelsregisterwet 2007.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk II. Belastingplichtige
+ Hoofdstuk III. Wijze van heffing
+ Hoofdstuk IV. Tarief
+ Hoofdstuk V. Naheffing
+ Hoofdstuk VI. Teruggaaf bedrijfsvoertuigenpark
+ Hoofdstuk VII. Motorrijtuigen in een bedrijfsvoorraad of bij een herstelbedrijf
+ Hoofdstuk VIII. Vrijstellingen
+ Hoofdstuk IX. Controle
+ Hoofdstuk X. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk Xa. Overgangsrecht oudere motorrijtuigen
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht