1.
Degene die in een der in het tweede lid vermelde hoedanigheden in een register ingeschreven staat, is onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van:
a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van:
1°. degene, met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Registratie en titelbescherming
+ Hoofdstuk III. Bepalingen inzake de beroepen
+ Hoofdstuk IV. Voorbehouden handelingen
+ Hoofdstuk V. Kwaliteit van de beroepsuitoefening
+ Hoofdstuk VI. Buitenslands gediplomeerden
- Hoofdstuk VII. Tuchtrechtspraak
+ Hoofdstuk VIII. Maatregelen wegens ongeschiktheid
+ Hoofdstuk IX. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk X. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht