Artikel 8
In afwijking van artikel 6, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, kan de inspecteur, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden en beperkingen, een ondernemer die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening regelmatig om inschrijving in het kentekenregister verzoekt voor personenauto’s of motorrijwielen die op naam van een ander worden gesteld, op aanvraag bij voor bezwaar vatbare beschikking toestaan de belasting per tijdvak te voldoen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Belastingplichtigen
- Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV. Bijzondere regelingen
+ Hoofdstuk V. Aanvullende regelingen
+ Hoofdstuk Va. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk Vb
+ Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht