Artikel 7.1
[Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.]
Artikel 7.2
Op procedures inzake de naleving van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen , aangevangen voor inwerkingtreding van artikel 7.1, blijft die wet van toepassing.
Artikel 7.3
[Wijzigt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.]
1.
Op klachten, voor inwerkingtreding van artikel 7.3 ingediend bij een klachtencommissie als bedoeld in artikel 2 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector , blijft die wet van toepassing.
2.
De artikelen 3 tot en met 3b van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector blijven van toepassing op gedragingen van een zorgaanbieder die hebben plaatsgevonden voor inwerkingtreding van artikel 7.3.
Artikel 7.5
[Wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen.]
Artikel 7.6
De artikelen 8 tot en met 10 van de Kwaliteitswet zorginstellingen blijven van toepassing op gedragingen van een zorgaanbieder die hebben plaatsgevonden voor inwerkingtreding van artikel 7.5.
Artikel 7.7
[Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]
Artikel 7.8
[Wijzigt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.]
Artikel 7.9
[Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.]
Artikel 7.10
[Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.]
Artikel 7.11
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]
Artikel 7.12
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
Artikel 7.13
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel 7.14
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel 7.15
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel 7.16
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel 7.17
[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]
Artikel 7.18
[Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]
Artikel 7.19
[Wijzigt de Jeugdwet.]
Artikel 7.20
[Wijzigt de Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen).]
Artikel 7.21
[Wijzigt de Wet forensische zorg (Kst. 32 398).]
Artikel 7.22
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 7.23
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel 7.24
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel 7.25
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel 7.26
[Wijzigt de Wet basisregistratie personen.]
Artikel 7.27
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel 7.28
[Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]
Artikel 7.29
[Wijzigt de Participatiewet.]
Artikel 7.30
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel 7.31
[Wijzigt de Woningwet.]
Artikel 7.33
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]
Artikel 7.34
[Wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Kst. 32 402).]
Artikel 7.35
[Wijzigt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kst. 32 399.]
Artikel 7.36
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel 7.37
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Maatschappelijke ondersteuning
+ Hoofdstuk 3. Kwaliteit
+ Hoofdstuk 4. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
+ Hoofdstuk 5. Gegevensverwerking
+ Hoofdstuk 6. Toezicht en handhaving
- Hoofdstuk 7. Wijziging andere wetten
+ Hoofdstuk 8. Invoerings- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht