Artikel 3.8f
De inschrijvingen van de voorzieningen, bedoeld in artikel  1.48, eerste en tweede lid, die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1.48, zesde lid, in het register buitenlandse kinderopvang staan opgenomen vervallen van rechtswege vier jaar na dat tijdstip.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Kinderopvang
+ Hoofdstuk 2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen
- Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht