Wet hazardspelen BES I
Artikel 1
Het Bestuurscollege is bevoegd om, onder door hem te stellen voorwaarden en waarborgen, vergunning te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen, in daartoe met name aan te wijzen en speciaal daarvoor ingerichte hotels. De vergunning is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.
Artikel 1a
[vervallen]
Artikel 2
[vervallen]
Artikel 3
De vergunninghouder die de in de artikel 1 bedoelde voorwaarden of waarborgen niet nakomt, wordt geacht zonder vergunning te hebben gehandeld.
Artikel 4
Het Bestuurcollege is te allen tijde bevoegd, de vergunning vervallen te verklaren, indien hij acht, dat de gestelde voorwaarden of waarborgen niet worden nagekomen.
Artikel 5
[vervallen]
Artikel 5a
Artikel 1807 van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES is niet van toepassing op prijzen en premies behaald in gelegenheden, gegeven met vergunning ingevolge deze wet verleend.
Artikel 6
Deze wet wordt aangehaald als: Wet hazardspelen BES I.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht